België voor Europeese rechter gedaagd wegens Waals belastingrechtDe Europese Commissie heeft besloten België voor het Europees Hof van Justitie te dagen omdat zij van oordeel is dat de Waalse wetgeving inzake successie- en schenkingsrecht buitenlandse caritatieve verenigingen discrimineert. In deze wet is voorzien in een belastingvoordeel voor legaten en giften aan caritatieve verenigingen; zij bepaalt echter ook dat buitenlandse caritatieve verenigingen hiervan kunnen worden uitgesloten.

De Commissie oordeelt dat deze maatregel in strijd is met het verbod op discriminatie op grond van nationaliteit en met de vrijheid van vestiging (de artikelen 12, 43 en 48 van het EG-Verdrag).

Artikel 60 van de Waalse "Code des droits de succession" en artikel 140 van de Waalse "Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe" voorzien in een belastingvoordeel voor legaten en giften, maar alleen voor twee typen verenigingen:

a) in België gevestigde verenigingen, en

b) (voor de toepassing van de belasting op legaten) verenigingen die zijn gevestigd in de EU-lidstaat waar de erflater (de "de cujus") daadwerkelijk woonde of werkte op het ogenblik van zijn overlijden, of waar hij voordien daadwerkelijk gewoond of gewerkt heeft

en (voor de toepassing van de belasting op giften) verenigingen in de EU-lidstaat waar de schenker daadwerkelijk woont of werkt op het ogenblik van de gift, of waar hij voordien daadwerkelijk gewoond of gewerkt heeft.

Deze voorwaarden hebben tot gevolg dat het belastingvoordeel niet van toepassing is wanneer Waalse ingezetenen die nooit in een andere lidstaat hebben geleefd of gewerkt aan caritatieve verenigingen uit andere lidstaten een legaat of een gift doen. Het gunsttarief wordt ook niet toegepast wanneer iemand die zich uit een andere lidstaat in België heeft gevestigd aan een caritatieve vereniging in een derde lidstaat een legaat doet of een gift verleent.

De Commissie oordeelt dat deze voorwaarden in strijd zijn met de artikelen 12, 43 en 48 van het EG-verdrag en de daarmee overeenstemmende artikelen van de EER-Overeenkomst. Deze artikelen verbieden discriminatie op grond van nationaliteit, beperkingen op de vrijheid van vestiging en discriminatie tussen ondernemingen uit een lidstaat en natuurlijke personen die onderdaan zijn van die lidstaat.

De Vlaamse en Brusselse belastingwet omvatten vergelijkbare discriminerende bepalingen, maar na een met redenen omkleed advies van de Commissie dat in 2002 aan België werd gestuurd (zie IP/02/1527), werden deze bepalingen gewijzigd en werd het belastingvoordeel ook toepasselijk op legaten en giften aan caritatieve verenigingen uit de EU en de EER, zonder de beperkingen van de Waalse belastingwet.

bron:EUComments are closed.
%d bloggers liken dit: