Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in zijn uitspraak van donderdag het beroep van twee aandeelhouders van Begemann tegen de weigering van AFM (Autoriteit Financiële Markten) op te treden tegen het aangekondigde openbaar bod van Sivex Agro op aandelen in Begemann ongegrond verklaard. Het besluit van AFM blijft dus in stand.

Verzoek aandeelhouders
Twee houders van aandelen in Begemann hebben AFM gevraagd om maatregelen te nemen tegen het aangekondigde openbaar bod van Sivex Agro op aandelen in Begemann.
Sivex Agro heeft het openbaar bod gedaan op alle uitstaande aandelen A in Begemann. Dit bod strekt niet tot overneming van aandelen van Begemann in ruil voor door Sivex Agro uitgegeven effecten, maar tot overneming in ruil voor aandelen Tulip, naast een bedrag in contanten. De twee houders van aandelen in Begemann stellen dat Sivex Agro en Begemann hen niet voldoende en adequate informatie hebben verstrekt over het vermogen en de resultaten van de aandelen Tulip. De twee aandeelhouders menen dat zij op deze gegevens recht hebben en dat nu Begemann en Sivex Agro hen deze gegevens niet heeft verstrekt, zij niet in de gelegenheid zijn gesteld tot een verantwoorde beoordeling van het openbaar bod. Om die reden hebben die twee aandeelhouders aan AFM verzocht Begemann en Sivex Agro een aanwijzing te geven om nadere informatie omtrent het vermogen en de resultaten van Tulip te verstrekken. Ook hebben die twee aandeelhouders AFM verzocht Sivex Agro de aanwijzing te geven om de termijnen van aanmelding en gestanddoening van het openbaar bod te verlengen met elk minimaal twee weken, zodat zij in de gelegenheid zijn om de te ontvangen gegevens over Tulip te beoordelen en een weloverwogen beslissing te nemen over het openbaar bod.
Beslissing AFM in overeenstemming met regelgeving
AFM meende dat van schending van de geldende biedingsregels niet bleek en gaf een afwijzende reactie op het verzoek van de twee aandeelhouders. Het Besluit toezicht effectenverkeer 1995, Hoofdstuk IIIA, stelt regels over het openbaar bod. Het College heeft overwogen dat niet is komen vast te staan dat Sivex en/of Begemann de in hoofdstuk III A van het Besluit toezicht effectenverkeer 1995 vervatte biedingsregels in het kader van dit openbaar bod heeft / hebben overtreden.Het College is van oordeel dat AFM terecht heeft beslist dat zij niet van Sivex Agro en/of Begemann kan verlangen andere gegevens omtrent een niet direct bij het openbaar bod betrokken derde, Tulip, te verstrekken, dan zijn opgenomen in het verkrijgbaar gestelde biedingsbericht.
Dit betekent naar het oordeel van het College dat AFM terecht heeft beslist dat AFM niet bevoegd is om de door de twee aandeelhouders gevraagde aanwijzingen te geven.
Voorlopige voorziening vervallen
Eerder was door de voorzieningenrechter van het College bij uitspraak van 27 december 2005 op verzoek van de twee aandeelhouders een voorlopige voorziening getroffen. Hierbij heeft de voorzieningenrechter de termijnen van aanmelding en gestanddoening terzake van dit openbaar bod verlengd totdat uitspraak zal zijn gedaan in de beroepszaak. De voorlopige voorziening is met de onderhavige uitspraak in de beroepszaak komen te vervallen.
Bron: College van Beroep voor het bedrijfsleven