De organisaties van Bouwradius en SBW moeten gaan fuseren en de nieuwe organisatie kan het beste worden gevestigd op het huidige Infra Opleidingscentrum te Harderwijk.

Hierover hebben de beide besturen een 'voorgenomen besluit' genomen op een gezamenlijke bijeenkomst op 17 juni jl.

De besturen volgen daarmee het advies van een beleidsgroep, bestaande uit de werkgevers- en werknemersvoorzitters, enkele bestuursleden en beide directies van Bouwradius en SBW.
Het voornemen is de fusie per 1 januari 2006 formeel-juridisch rond te hebben.

Op 17 juni is ook besloten tot de instelling van een gedelegeerd bestuur dat het fusieproces verder gaat aansturen. Het gedelegeerd bestuur heeft als opdracht meegekregen een beleidsplan op te stellen, bestaande uit drie delen: de korte termijn (Plan van Aanpak tot 2006), het eerste operationele jaar (het beleidsplan 2006) en de middellange termijn (visie en doelen naar 2008).

Inmiddels zijn de ondernemingsraden van Bouwradius en SBW en de Medezeggenschapsraad van het SOMA college op de hoogte gebracht van het 'voorgenomen besluit' van beide besturen. Na de zomer zal het adviestraject formeel van start gaan.

De nieuwe organisatie krijgt een breed takenpakket. Zij dient vooral een sterke regie- en adviestaak te hebben bij de opdracht om te voorzien in voldoende goed gekwalificeerde medewerkers voor de sectoren bouw en infra. De nieuwe organisatie richt zich zowel op de scholing en nieuwe instroom van jongeren als op de scholing van werkenden.

Het Opleidingscentrum in Harderwijk wordt nog sterker dan voorheen een ontmoetingsplaats voor de bedrijfstak waar opleidings- en voorlichtingsactiviteiten worden georganiseerd. De machinistenschool SOMA en het opleidingscentrum voor kraanmachinisten blijven op het centrum gehuisvest. De samenwerking met scholen en samenwerkingsverbanden wordt vooral in de regio georganiseerd. De regionale structuren voor overleg en samenwerking blijven daartoe in stand.
Er is nog geen naam voor de nieuwe organisatie.

bron:Bouwradius