Op 1 februari trad een wijziging in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) in werking die onder meer voorziet in verlenging van de bewaartermijn voor patiëntendossiers van tien naar vijftien jaar. De wijziging werkt terug tot en met 1 april 2005. Het gaat om een voorlopige wijziging, in afwachting van besluitvorming over voorstellen die door de Gezondheidsraad zijn gedaan.

De WGBO trad op 1 april 1995 in werking. De wet bevat onder andere een plicht voor de hulpverlener om een dossier aan te leggen over de behandeling van zijn patiënt. In dat dossier moet hij alle gegevens bewaren die van belang zijn voor een goede hulpverlening. De termijn van bewaring bedroeg voor gegevens van na 1 april 1995 tien jaar, te rekenen vanaf het tijdstip waarop de gegevens zijn vervaardigd, tenzij er een goede reden is langer te bewaren. Er werd een overgangsregeling getroffen voor oude gegevens van vóór 1995. Deze mochten allemaal bewaard blijven tot 1 april 2005. Vooral de met deze datum samenhangende plicht tot vernietiging leidde de afgelopen jaren tot veel kritiek, onder meer omdat de mogelijkheden voor wetenschappelijk onderzoek er te zeer door worden belemmerd. In 2004 adviseerde de Gezondheidsraad de termijn te verlengen tot minstens 30 jaar. Om zich gedegen op dit advies te kunnen beraden besloot het kabinet tot een tijdelijke wetswijziging. ‘Tot nader order’ geldt een bewaartermijn van vijftien jaar, of zoveel langer als redelijkerwijs nodig is voor goede hulpverlening. Oude gegevens mogen ook langer bewaard blijven, tot 1 april 2010. Inmiddels werkt binnen het ministerie van VWS een commissie aan een wettelijke regeling voor de lange termijn.
bron:KNMG