De Ondernemingskamer heeft op 27 september 2005 uitspraak gedaan op het verzoek van Centaurus Capital Limited c.s. tot het treffen van onmiddellijke voorzieningen bij Versatel Telecom International N.V. (hierna: Versatel) in verband met de gang van zaken rond het door Tele2 Finance B.V. (hierna: Tele2) uitgebrachte openbaar bod op aandelen en obligaties Versatel. De Ondernemingskamer heeft het verzoek van Centaurus c.s. afgewezen.

 

De Ondernemingskamer volgt Centaurus c.s. voorshands niet in hun stelling dat er gegronde redenen zijn aan te nemen dat grootaandeelhouder Talpa Capital B.V. (hierna: Talpa) bijzondere voorwaarden, in het kader van toekomstige operationele samenwerking of anderszins, heeft bedongen in ruil voor haar onherroepelijke bereidverklaring het bod van Tele2 te aanvaarden. Feiten, omstandigheden of concrete aanwijzigingen die het vermoeden rechtvaardigen dat Tele2 of Versatel met Talpa "geheime" afspraken heeft gemaakt, zijn niet gesteld.

Ook het tweede door Centaurus c.s. opgeworpen bezwaar - dat als gevolg van de door Tele2 reeds aangekondigde (voorgenomen) stappen sprake is van een onrechtmatige uitstoting door Tele2 van een minderheid van de aandeelhouders in Versatel - deelt de Ondernemingskamer niet. Van "ontduiking" van de uitkoopregeling kan volgens de Ondernemingskamer, in het geval waarin Tele2 in het kader van het bod wel 95% van de aandelen verwerft maar van die rechtsfiguur geen gebruik wenst te maken, geen sprake zijn nu de uitkoopregeling is bedoeld om het belang van een meerderheidsaandeelhouder te dienen. De Ondernemingskamer acht de wens van Tele2 om - à³à³k indien zij minder dan 95% van de aandelen verwerft - niet bij voortduring belast te blijven met de aanwezigheid van minderheidsaandeelhouders op zichzelf legitiem. Volgens de Ondernemingskamer zien Centaurus c.s. bovendien over het hoofd dat Tele2 - indien zij minder dan 95% verwerft - de minderheidsaandeelhouders niet kàƒÆ’ n verplichten hun aandeelhouderschap op te geven. Voorts wijst de Ondernemingskamer erop dat aan de rechtsfiguur juridische fusie inherent is dat herschikking van vermogensbestanddelen plaatsvindt, en wel zodanig dat de aandeelhouders rechtens en in abstracto niet in een slechtere positie komen te verkeren zolang de ruilverhouding redelijk is. Voor dit laatste bevat de wet specifieke waarborgen. Dat de voorgenomen stappen in strijd zouden zijn met de redelijkheid en billijkheid, of met doel en strekking van de fusieregeling, ziet de Ondernemingskamer (dan ook) niet in.

Ten aanzien het verzoek van Centaurus c.s. tot het bevelen van een onderzoek naar het beleid en de gang van zaken van Versatel heeft de Ondernemingskamer nog niet beslist. Dit verzoek zal op een later, nader bekend te maken, tijdstip ter terechtzitting worden behandeld.

bron:Gerechtshof Amsterdam