Om de uitstoot van CO2-emissies in het verkeer te beperken en zo de klimaatdoelstelling dichterbij te brengen, zet het kabinet in lijn met bestaand Europees beleid stevig in op het gebruik van biobrandstoffen, aldus de begroting van het ministerie van VROM. Vanaf 2007 zullen aanbieders van brandstof in Nederland verplicht zijn om 2% van hun brandstoffen in de vorm van biobrandstoffen aan te bieden.

n 2006, dat geldt als overgangsjaar, trekt het kabinet 70 miljoen euro uit om mengsels fiscaal te stimuleren, zodat deze mengsels in prijs kunnen concurreren met ongemengde fossiele brandstoffen. Om het rendement van biobrandstoffen en met name de bijdrage aan de CO2-reductie in de toekomst te verbeteren, gaat het kabinet tevens innovatie van biobrandstoffen stimuleren. Hiervoor wordt de komende vijf jaar een jaarlijks bedrag van 12 miljoen euro uitgetrokken. Behalve plannen voor stimulering denkt het kabinet ook na over het opzetten van een certificeringssysteem voor biobrandstoffen.

Voor de passage over biobrandstoffen in de begroting van het Ministerie van LNV, klik hier. Als de Tweede Kamer de kabinetsplannen accordeert dan betekent bijmenging van zowel biodiesel aan minerale diesel als bioethanol aan benzine dat brandstoffenleveranciers zoals Shell, BP, Total en Chevron gezamenlijk zo'n 115.000 tot 130.000 ton biodiesel kunnen bijmengen.

Toelichting Van Geel: soorten en AMvB Staatssecretaris Van Geel van VROM besteedde in zijn persconferentie ter gelegenheid van de presentatie van de begroting van zijn departement apart aandacht aan biobrandstoffen. Om bij voorbaat misverstanden uit de weg te ruimen verklaarde hij dat het zeker niet de bedoeling van het kabinet is om biobrandstoffen slechts voor à©à©n jaar te stimuleren. Voor de letterlijke tekst van zijn toespraak, onderdeel biobrandstoffen, klik hier.

Desgevraagd gaf hij op de persconferentie aan dat de lijst biobrandstoffen die fiscaal gestimuleerd gaat worden in 2006 nog niet helemaal vastligt, maar dat biodiesel en bio-ethanol er in elk geval op zullen staan en pure plantaardige olie (PPO) niet. Projecten met PPO kunnen wel individueel om vrijstelling vragen in het kader van innovatieprogramma's.
De komende maanden wordt gewerkt aan een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) die de in de eerste alinea genoemde verplichting voor 2007 en de jaren daarna vastlegt. Van Geel gaf aan dat nog niet vaststaat of in die AMvB met een staffel zal worden gewerkt, zodat in 2010 een percentage van 5,75 kan worden bereikt. Het besluit daarover wordt naar alle waarschijnlijkheid in 2008 genomen.

Elektriciteitsopwekking
In de begroting van LNV wordt tevens aangekondigd dat de accijnsvrijstelling voor bepaalde minerale oliën die worden gebruikt voor elektriciteitsopwekking in installaties met een vermogen tot ten minste 20 MW ook van toepassing zal worden op installaties met een vermogen van ten minste 1 MW. Hiertoe is besloten omdat er initiatieven worden ontwikkeld tot meer kleinschalige elektriciteitsopwekking.

Van Geel gaf tijdens de persconferentie aan dat hij zich regelmatig ergert aan de kritiek op milieubeleid, zoals bijvoorbeeld het ter discussie stellen van het stoken van biomassa. "Ik vind dat je opties moet openhouden als je serieus klimaatbeleid wilt voeren en niet voortdurend instrumenten ter discussie moet stellen", aldus Van Geel. In de begroting van VROM staan wel onder het kopje 'Reductie van milieubelasting door afvalstoffen' als na te streven prestaties (blz. 88):

* stimuleren van initiatieven voor energiewinning uit afval en biomassa door concretisering van de afspraken uit 2005 uit de Biomassa Energie Realisatie Koepel (BERK) ter stimulering van een adequate vergunningverlening en acceptatieprocedure bij de inzet van afval en biomassa bij energiecentrales en AVI's;
* voorbereiden van de inzet in Europa voor maatregelen gericht op de realisatie van een gelijkwaardig speelveld afval en biomassa

De begroting van EZ meldt dat activiteiten gericht op het stimuleren van het gebruik van biomassa voor energieopwekking in Nederland worden voortgezet. Dit betreft vervolgactiviteiten van het Actieplan Biomassa (2005) en de transitie biomassa. In 2005 start het interdepartementaal Bureau Energieprojecten, dat vanaf 2006 moet trachten de vergunningprocedures voor onder andere biomassaprojecten te stroomlijnen en te coà¶rdineren.

Biobased economy
In de LNV-begroting wordt ook een lans gebroken voor de 'biobased economy': "In een zogenaamde 'biobased economy' wordt biomassa gebruikt als 'groene grondstof' voor producten als plastics en verven, en voor energietoepassingen. Samen met enkele andere ministeries (EZ, VROM en BuZa/OS) verricht LNV een strategische studie naar de kansen die een biobased economy voor Nederland biedt. De toepassing van groene, hernieuwbare grondstoffen kan een bijdrage leveren aan de oplossing van het klimaatprobleem: het leidt tot een lager energieverbruik, minder uitstoot van milieubelastende stoffen en een kleinere afhankelijkheid van fossiele grondstoffen."

bron:Productschap Margarine