Het gemeentebestuur van Langedijk heeft besloten een saneringsplan te laten maken voor de bodem van het voormalige schoolterrein aan het Oxhoofdpad in Broek op Langedijk. Er is bodemverontreiniging aangetroffen, dat na onderzoek is beoordeeld als niet-urgent. Echter, omdat op deze locatie woningbouw is gepland, wil de gemeente het terrein laten saneren.

 

Onlangs hebben sloopwerkzaamheden plaatsgevonden op het voormalige terrein van openbare basisschool De Phoenix aan het Oxhoofdpad. Een bodemonderzoek heeft hierbij aangetoond dat vervuiling aanwezig is in de grond. Daarom is het terrein nu afgezet met hekken en zijn borden geplaatst waarop betreden van het terrein verboden wordt.

Onderzoeksbureau Grondslag geeft in een rapport aan dat het ondermeer gaat om olieverontreiniging, PAKs (polycyclische aromatische koolwaterstoffen; teerhoudend materiaal) en zware metalen. De verontreiniging is vermoedelijk ontstaan door historisch gebruik. Op de locatie hebben zich ooit een scheepswerf met scheepshelling en een zuurkoolfabriek bevonden. Ook was een ondergrondse olietank aanwezig. Mogelijk zijn de gebouwen gecombineerd gebruikt. Grondslag geeft aan dat geen enkel gevaar is geweest voor de schoolkinderen. Wel is het, nu het schoolgebouw is afgebroken, onnodig om het terrein openbaar toegankelijk te houden. Daarom is het terrein inmiddels afgesloten. Het geval van bodemverontreiniging is beoordeeld als niet-urgent. Dit betekent dat het bevoegd gezag (de provincie) geen startdatum aan een bodemsanering zal verbinden op basis van de milieu-hygiënische risicos. Echter, in verband met de bestemmings-wijziging, verkoop en nieuwbouw, zal de grond worden gesaneerd.

In opdracht van gemeente Langedijk wordt een plan gemaakt om het terrein te saneren. Inmiddels heeft gemeente Langedijk bovengenoemde feiten bekendgemaakt aan de omwonenden, directie van basisschool De Phoenix en directie van Peuterspeelzaal Langedijk. Voor nadere vragen kunnen zij terecht bij gemeente Langedijk.

bron:Gemeente Langedijk