Op woensdag 11 januari 2006 om 12.30 uur drukken de heren A. Moens, gedeputeerde van de provincie Noord-Holland, en wethouder S. Binnendijk een peilfilter door middel van een sonde dertig meter de grond in. Deze handeling markeert de afronding van het monitoringssysteem en de ondertekening van de saneringsovereenkomst ‘Paardenmarkt’.

In 2003 zijn het Rijk, de provincie Noord-Holland, energiebedrijf Nuon en de gemeente Alkmaar tot afspraken gekomen. Kernpunten van de saneringsovereenkomst zijn een programmatische en integrale aanpak van de sanering en herontwikkeling. Afgesproken is dat de gemeente Alkmaar de sanering van de Paardenmarkt uitvoert en dat de Provincie en het Rijk het grootste deel van de saneringskosten betalen. Aan de toen gemaakte afspraken wordt inmiddels uitvoering gegeven, de sanering van de Paardenmarkt is van start gegaan.
Bodemverontreiniging
In het verleden is aan de Paardenmarkt, op de plaats van kaasfabriek Eyssen, de brandweerkazerne en de Rabobank, gas uit steenkool gewonnen. De bodem en het grondwater tussen de Paardenmarkt en het Noord-Hollandskanaal is op sommige plaatsen door de productie van het gas verontreinigd. De bodemverontreiniging levert geen risico’s op voor de direct omwonenden en vormt geen obstakel voor de vergevorderde bouwplannen van de gemeente.
Monitoring
De verspreiding van het verontreinigde grondwater vormt wel een probleem voor het milieu. Het grondwater verplaatst zich langzaam richting het kanaal. Door middel van een nieuwe monitoringstechniek wordt via peilfilters, die op meerdere plaatsen in het gebied geplaatst zijn, de verspreiding gecontroleerd. Daarnaast kan er door middel van grondwateronttrekking worden ingegrepen als de verontreiniging zich onverwachts snel verspreidt.
Uitvoering
De saneringswerkzaamheden en het plaatsen van de peilfilters worden in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Adviesbureau Wareco Amsterdam. Op een later tijdstip worden ook een aantal tanks en een zogenaamde teerput verwijderd.
Convenant ‘Gasfabrieken’
De sanering van de Paardenmarkt is een onderdeel van het convenant ‘Gasfabrieken’. Het convenant is tot stand gekomen in samenwerking met Nuon, provincie Noord-Holland, het Ministerie van VROM en zeven gemeenten (waaronder Alkmaar). In dit convenant zijn afspraken gemaakt over de financiering en sanering van veertien voormalige gasfabrieksterreinen.
bron:Gemeente Alkmaar