Het Commissariaat voor de Media heeft na een hoorzitting op dinsdag 13 juni besloten boekenclub ECI voor boeken en platen B.V. een last onder dwangsom op te leggen omdat ECI diverse titels al binnen vier maanden na verschijnen aanbiedt voor boekenclubprijzen. Volgens artikel 9, tweede lid, van de Wet op de vaste boekenprijs (Wvbp) geldt de boekenclubprijs niet eerder dan vier maanden na het verschijnen van een boek. Het Commissariaat legt ECI de verplichting op tot het toepassen van de vaste prijs bij de verkoop van boeken die nog geen vier maanden op de markt zijn, op straffe van een dwangsom van 2500 euro per dag met een maximum van 240.000 euro. ECI heeft tot 20 juni 2006 de mogelijkheid haar handelwijze aan te passen zonder dwangsommen te verbeuren.

Het overgangsregime, dat was ingesteld na de invoering van het Besluit vaste boekenprijs, eindigde op 31 mei 2006. Volgens het Commissariaat kan ECI zich hier dan ook niet meer op beroepen. Gedurende het overgangsregime, dat een jaar van kracht was, trof het Commissariaat bij geconstateerde overtredingen van de Wvbp geen bestuurlijke maatregelen indien sprake was van overtredingen die voortvloeien uit overeenkomsten die voor 31 mei 2005 waren gesloten. Daarbij gold de voorwaarde dat deze overeenkomsten in overeenstemming zijn met de toen geldende regels voor de vaste boekenprijs en dat de uitgever, importeur of verkoper ernstige financiële schade zou lijden als hij deze overeenkomst niet nakomt.
bron:Commissariaat voor de media