Minister Peijs van Verkeer en Waterstaat en staatssecretaris Van Geel van VROM hebben zich verantwoordelijk gesteld voor eventuele financiële risico's bij de bouw en het beheer van NaNOV-geluidsschermen langs de spoorlijn Deventer Oldenzaal. Met deze uitspraak is de patstelling rond de onderhandeling over de geluidsschermen doorbroken.

Gedeputeerde Theo Rietkerk van Overijssel is blij met de uitspraken van de minister en de staatssecretaris. "Nu is duidelijk dat de gemeenten op geen enkele wijze financieel verantwoordelijk zijn voor financiële risico's of voor onderhoudskosten van de geluidsschermen. De weg is vrij om de contracten met ProRail af te ronden."

Naar verwachting kan de aanbesteding van de schermen dit najaar plaatsvinden en kan mogelijk eind dit jaar nog met de bouw van de eerste geluidsschermen worden begonnen. Met de bouw van de geluidsschermen is een bedrag van ongeveer 21 miljoen euro gemoeid."

Aanleiding voor de uitspraak van de bewindslieden was de brandbrief die de provincie eind april stuurde over de problemen die zich voordeden bij het opstellen van de contracten tussen de provincie, de betrokken gemeenten en ProRail voor de realisatie van de geluidsaneringsschermen langs de spoorlijn. De vervroegde realisatie van die saneringsschermen was in april 2000 door de toenmalige ministers Netelenbos en Pronk toegezegd. Dit als compensatie voor de extra goederentreinen die na het gereedkomen van de Betuweroute over deze spoorlijn zullen gaan rijden.

Patstelling

ProRail wilde in de contracten bepalingen opnemen waardoor eventuele financiële risico's tijdens de bouw bij de betrokken gemeente kwamen te liggen. Ook de financiële risico's na afronding van de werkzaamheden, zoals kosten van herstel van eventueel verzakkende schermen en sommige onderhoudskosten, wilde ProRail bij de gemeenten leggen. ProRail staat toe dat de geluidsschermen op haar grond worden gebouwd, maar acht zich als spoorwegbeheerder, niet verantwoordelijk voor de risico's van extra kosten die kunnen voortkomen uit de bouw of het onderhoud van de schermen. Voor de provincie en de gemeenten waren deze uitgangspunten van ProRail niet acceptabel. "Wij zijn van mening dat de geluidssanering in principe een rijkszaak is", stelt gedeputeerde Rietkerk. "De provincie en de gemeenten assisteren het Rijk slechts bij het realiseren van haar saneringsdoelstelling. Verantwoordelijkheid voor eventuele financiële risico's is dan ook niet aan de orde."

De ontstane patstelling was voor de provincie Overijssel, die optreedt als projectleider voor de realisatie van de schermen, aanleiding om in een scherpe brief het probleem voor te leggen aan minister Peijs en aan staatssecretaris Van Geel. Minister Peijs heeft nu, ook namens staatssecretaris Van Geel, verklaard dat het ministerie van VROM de financiële risico's op zich neemt die zich kunnen voordoen tijdens de bouw van de schermen. De risico's die zich kunnen voordoen na oplevering van de schermen neemt de minister van Verkeer en Waterstaat voor haar rekening. De minister geeft ook aan dat ProRail bij haar ministerie een vergoeding kan aanvragen voor de kosten die samenhangen met het beheer van de geluidsschermen.

bron:Provincie Overijssel