De Brandwonden Stichting en de brandbeveiligingsbranche VEBON hebben met verontrusting kennis genomen van een voorgenomen besluit van het ministerie van VROM inzake brandblussers. Het Ministerie wil in het kader van het verminderen van de administratieve lasten voor het bedrijfsleven, de onderhoudsfrequentie van blusmiddelen verminderen. Ondeugdelijke blussers worden daardoor minder snel opgemerkt en vervangen. En de brandveiligheid neemt hiermee af. Reden genoeg voor beide organisaties om aan de alarmbel te trekken.

Vermindering van administratieve lasten is één van de doelen van de huidige regering. In dit kader herzien ambtenaren van het ministerie van VROM op dit moment het zogeheten 'Gebruiksbesluit Brandveilig gebruik bouwwerken'. In dit Gebruiksbesluit is ook
gekeken naar de onderhoudsfrequentie van brandblusapparatuur. Deze zou van 'jaarlijks' naar 'eens per twee jaar' verlaagd moeten worden. De Brandwonden Stichting en de VEBON vrezen dat dit tot een verminderde brandveiligheid leidt. Voordat de regering tot een
dergelijk besluit komt, eisen de partijen dat eerst een zorgvuldig onderzoek wordt uitgevoerd. De consequenties van dit besluit voor de brandveiligheid moeten hierin centraal staan. Vermindering van de administratieve lastendruk is een mooi doel, maar
niet ten koste van de brandveiligheid.

'Juist door de verlaging van de onderhoudsfrequentie wordt de kans dat een brandblusser faalt groter', stelt Boud van Beurden van VEBON. 'Als er een brand is, is het niet alleen van het grootste belang dat er een blusmiddel is, maar ook dat het op dat moment ook werkt. Om die reden worden blusmiddelen jaarlijks onderhouden door erkende onderhoudsmonteurs. Bij 1 op de 5 onderhoudsbeurten vinden de onderhoudsmonteurs toch nog één of meerdere defecten aan een brandblusser. Iedereen kan begrijpen dat dit percentage zal toenemen, als we het onderhoud minder vaak gaan uitvoeren. Vandaar dat het jaarlijkse onderhoud juist een speerpunt moet zijn.'

Veiligheid mag nooit kind van de rekening worden
De Brandwonden Stichting vindt dat de wil om de administratieve lasten te verlagen nooit ten koste mag gaan van de veiligheid van mensen. 'Realiseert de overheid zich wel wat voor administratieve lasten een extra bedrijfsbrand met zich meebrengt? En dan hebben we het nog niets eens over de persoonlijke 'lasten' van mensen die het slachtoffer zijn van zo'n brand. Wanneer er  veiligheidsrisico's kleven aan dit soort besparingen, moet hier vooraf eerst zorgvuldig onderzoek gedaan worden. Veiligheid mag nooit het kind van de rekening worden. En bij twijfel moeten we het gewoon niet doen', aldus Hein Zoete, waarnemend directeur van de Brandwonden Stichting.

De Brandwonden Stichting en de VEBON worden ondersteund door onderzoek dat Maurice de Hond in het kader van deze actie uitvoerde. 'Het blijkt dat de organisaties de mening vertegenwoordigen van de meeste Nederlanders. 80% van de Nederlanders vindt
brandpreventie en brandveiligheid zeer belangrijk. Het merendeel van de Nederlanders vindt zelfs dat de overheid geen enkel risico mag nemen met het handhaven en bevorderen van de brandpreventie en brandveiligheid in openbare ruimten en bij bedrijven', aldus De
Hond.

De Brandwonden Stichting zal de komende weken samen met de VEBON optrekken en een publiciteitscampagne starten om het belang van brandveiligheid te benadrukken.

bron:Brandwondenstichting