Een onderzoeker zal niet snel zijn opdrachtgever aanvallen wanneer
die zijn rapport misbruikt. Cap Gemini heeft dit toch aangedurfd. Onderzoeker Berend Olde Rikkert van Cap Gemini-Consulting Services hekelt de verdraaiing van zijn rapport door minister L-J.Brinkhorst van Economische Zaken. In een mail van maandag 6 februari aan al degenen die hij voor zijn onderzoek naar banenverlies vanwege de splitsing van de energiebedrijven heeft ondervraagd, toont hij glashelder aan waar de minister bewust een foute voorstelling van zaken geeft. De minister stuurde gisteren het rapport met een brief naar de Tweede Kamer.

Kern is, dat banenverlies pas optreedt bij privatisering. Als aandeelhouders van een deel van hun aandelen afwillen, zullen zij het bedrijf moeten splitsen, omdat de netwerken voor minstens 51% bij de overheid moeten blijven en dus in een aparte BV moeten worden ondergebracht. De afgesplitste delen worden daarna opgekocht door buitenlandse bedrijven. Dan zet het banenverlies pas goed in. Maar niemand gaat alleen-maar splitsen en vervolgens niet-verkopen, want dat levert niks op en kost alleen maar geld. De minister heeft dit alleen-maar-splitsen nu toch als aparte categorie ingevoerd en gezegd dat splitsing 'dus' geen banen kost. Met zijn bewering 'splitsing-sec kost geen banen' doet de minister het nu voorkomen dat splitsing&privatisering tezamen ook geen werkgelegenheid kost. Volledig onjuist.
Berend Olde Rikkert van Cap Gemini schrijft:
'Minister Brinkhorst geeft in zijn persbericht niet het complete beeld. Met deze mail wil ik u in ieder geval het volledige beeld schetsen' 'Hierbij per punt aanvullende informatie uit het onderzoek om het beeld te completeren:
-Privatisering (en niet splitsing) is de belangrijkste oorzaak voor het verlies aan werkgelegenheid.
-Zonder splitsing is privatisering niet mogelijk. Splitsing is door bovengenoemde ontwikkelingen een sterke katalysator van privatisering
- De balanswaarde van de afgesplitste leveringsbedrijven (na splitsing) is sterk verminderd waardoor ze makkelijker kunnen worden overgenomen.
- Grote Europese energiebedrijven hebben een grote overnamekas tot hun beschikking en hebben hun interesse reeds getoond
- Het verlies aan werkgelegenheid  bij splitsing inclusief privatisering is een stuk groter dan in het 0-scenario (splitsing) waarbij er alleen sprake is van liberalisering, nl. tussen de 9.000-10.000 arbeidsplaatsen , ipv 5000-6000
-In ons onderzoek hebben wij ook aangegeven dat het splitsingsscenario zonder privatisering een theoretisch scenario is en alleen gebruikt wordt om de effecten van de splitsingsoperatie als zodanig inzichtelijk te maken.
Wij hopen hiermee een beter inzicht te hebben gegeven in de resultaten van ons onderzoek.Aldus Olde Rikkert. Eerder al hadden het LME, de vereniging van Centrale Ondernemingsraden, en president-commisssaris dr.H.Pennings van Essent (FD 4/2) gewezen op de onwaarheden en onjuistheden in de uitlatingen en officiële stukken van de minister. Jan de Jong, voorzitter LME zegt: 'Deze toch wel moedige opstelling van Cap Gemini ten opzichte van zijn opdrachtgever bewijst eens te meer dat wij gelijk hebben met onze waarschuwing dat de minister 'een keten van onwaarheden' smeedt om zijn zin maar door te drijven. Tegen alle advies in en als enige in Europa. De Tweede Kamer is natuurlijk geen knip voor de neus waard als ze dit bedrog accepteert'.
bron:Essent