Het gaat goed met de broedvogels op de Boschplaat op Terschelling. Dit blijkt nu het broedseizoen vrijwel ten einde is. Nog nooit broedden er zoveel Grote sterns als dit jaar; ruim 2500 paar. Ook zijn er veel jongen grootgebracht en uitgevlogen. Staatsbosbeheer inventariseert regelmatig de voor het gebied kenmerkende broedvogels omdat dat een goede maat is voor de kwaliteit van de natuur. Dit jaar is vastgesteld dat er van de ca. 22 soorten die je in de kwelders en duinen van de Boschplaat mag verwachten er 21
soorten aanwezig waren. Alleen de Bonte strandloper, die onregelmatig in ons land broedt, ontbrak. Wel zijn er 7 andere belangrijke andere soorten als broedvogel vastgesteld.

Veel van deze soorten zijn gevoelig voor verstoring. Sinds er enkele jaren geleden extra beschermende maatregelen genomen zijn, hebben de laatste ontbrekende soorten als Dwergstern en Grote stern zich (opnieuw) op de Boschplaat gevestigd. Ook de al aanwezige soorten hebben hiervan geprofiteerd. Hiermee zijn de potenties die de Boschplaat als broedgebied voor bijzondere vogelsoorten in zich had, nu volledig tot uiting gekomen.

Voor de Boschplaat zijn soorten die behoren tot de zgn. Strandpleviergroep en de Scholekstergroep het meest karakteristiek. Hiervan broeden vier soorten Sterns (Dwergstern, Grote stern, Noordse Stern en Visdief) op de Boschplaat. De meeuwen zijn met vijf soorten (Kokmeeuw, Stormmeeuw, Zilvermeeuw, Grote - en Kleine mantelmeeuw) aanwezig waarvan de laatste soort met ca. 14.000 paren veruit het talrijkst is. Er zijn maar weinig gebieden
waar deze 9 soorten naast elkaar voorkomen. Het aantal paren van de Kleine zilverreiger, waarvan er dit jaar 4 tot 6 paar gebroed hebben, groeit langzaam. Deze soort breidt zijn broedgebied langzaam in noordelijke richting uit. Ook de Strandplevier en Bontbekplevier waren dit jaar weer met meerdere paren aanwezig en hebben met succes jongen  grootgebracht. Extra soorten, en niet de minst belangrijke, zijn Lepelaar, 150 tot 200 paar, Aalscholver, ca. 100 paar, Bruine kiekendief, Velduil en Eidereend.

Rust helpt
Vogels die op kwelders, schelpenstranden en lage duintjes broeden zijn erg kwetsbaar. Deze soorten lopen een onnatuurlijk extra risico op verstoring omdat hun broedgebieden vaak ook geliefde receratieplaatsen zijn. Daardoor behoren met name de zgn. strandbroeders tot de meest bedreigde vogelgroepen in ons land. Met een beetje extra hulp van de natuurbeheerder en begrip van de recreant kan dit probleem overwonnen worden.

Op de Boschplaat bleek dat de vogels in het begin van het broedseizoen wel aanwezig waren, maar niet daadwerkelijk tot broeden kwamen. De potentiële broedplaatsen op de strandvlaktes en kwelderranden werden niet door veel mensen bezocht, maar wel regelmatig door enkelingen. Deze op het oog geringe verstoringen in de periode dat de vogels zich ergens wilden vestigen was kennelijk wel teveel. Sinds deze gebieden in de broedtijd zijn afgesloten zijn de aantallen spectaculair gestegen. Zodra de jongen uitgevlogen zijn worden de bordjes 'vogelbroedterrein' weer weggehaald en is het gebied  weer volledig toegankelijk. In praktijk is dit in de tweede helft van juli. In de broedtijd blijft het wel mogelijk de vogels van veilige afstand te observeren en kan men bij laag water, via het wad ook een rondje Boschplaat lopen. Zo kunnen natuur en recreatie in harmonie samengaan.

De Boschplaat
De Boschplaat ligt op het oostelijk deel van Terschelling en is ongeveer 10 kilometer lang en 3 tot 4 kilometer breed. De natuur is er heer en meester en eb en vloed bepalen het levensritme zowel van de dieren die er leven, als van de bezoekers. Er wonen geen mensen en er zijn geen verharde wegen. Het gebied is alleen via twee schelpenfietspaden, die verderop overgaan in een onverhard karrenpad, te voet via het strand of per boot over de Waddenzee bereikbaar. In de broedtijd houden vogelwachters van Staatsbosbeheer vanuit twee posten toezicht en zijn tevens gastheer en soms redder in nood.
Vogels zijn in deze tijd van het jaar de meest opvallende dieren. Behalve de vele duizenden broedvogels zijn er ook de tienduizenden trekvogels die nu al vanuit hun broedgebieden terugkeren naar de Waddenzee. Hier zoeken ze bij laagwater voedsel op de drooogvallende wadbodem en als de vloed opkomt komen ze in grote groepen bijeen op de kwelders en  strandvlaktes om uit te rusten. Vanwege zijn bijzondere plantengroei en de vogelrijkdom is de Boschplaat een natuurgebied dat internationaal van grote betekenis is. Daarom heeft de Raad van Europa het gebied een speciaal diploma verstrekt.

bron: Staatsbosbeheer