De glastuinbouwketen kan zich de komende jaren ontwikkelen in de glastuinbouw-greenports (Zuid-Hollands Glasdistrict, Aalsmeer e.o., Venlo en in de landbouwontwikkelingsgebieden voor glastuinbouw (LOG.s) zoals die in de Nota Ruimte staan. Het kabinet heeft ingestemd met de beleidsbrief hierover van de ministers Veerman en Dekker.

De ruimtelijke ontwikkeling van de (glas)tuinbouw bezien op internationaal  niveau staat in het teken van de .Greenport Nederland.; het samenhangend cluster van bedrijven in de tuinbouwketen, toeleverende en dienstverlenende bedrijvigheid voor de sector en kennis- en innovatie-instellingen rondom de sector. Naast de .glastuinbouwgreenports. kent de Greenport Nederland nog twee tuinbouwgreenports; Boskoop (boomteelt) en de Bollenstreek.

De samenhang, ook ruimtelijk en logistiek, maakt van de Nederlandse glastuinbouw een internationaal sterk concurrerende sector. Wanneer er nieuwe
landbouwontwikkelingsgebieden nodig zijn voor de ontwikkeling en herstructurering van deze sector, dan hebben in lijn met de Nota Ruimte
de provincies de regierol om in overleg met gemeenten, sector en andere betrokken partijen locaties daarvoor aan te wijzen. Minister Veerman hecht eraan dat alle betrokken partijen vanuit een gedeelde visie samenwerken aan het versterken van de Greenport Nederland. Om die reden zal hij het initiatief nemen om medio 2006 met al die partijen te komen tot een nieuw bestuurlijk afsprakenkader hiervoor.

Het kabinet vraagt aan provincies en gemeenten om dit bundelingsbeleid verder uit te werken in hun ruimtelijke plannen. Gebiedsgericht kan het perspectief voor bestaande glastuinbouwbedrijven buiten de greenports en de landbouwontwikkelingsgebieden voor de glastuinbouw aangegeven worden. Het rijk zal provincies en gemeenten stimuleren en ondersteunen bij het voorkomen van nieuwe verspreide glastuinbouwbedrijven.

Deze brief aan de Tweede Kamer over de glastuinbouw is in belangrijke mate gebaseerd op het evaluatie-onderzoek .ruimtelijk beleid glastuinbouw. dat dit voorjaar in opdracht van LNV en VROM is uitgevoerd. De brief geeft ook de reactie op het advies "Plankgas voor het glas?" van de Raad voor het Landelijk Gebied.

bron:LNV