In het Maatschappelijk Verslag 2004 legt zuivelonderneming Campina verantwoording af langs de lijn medewerkers (Samen werken), milieu (Samen verantwoordelijk) en maatschappij (Samen betrokken)

Campina heeft het begrip 'Samen (duurzaam) ondernemen' in 2004 nadrukkelijk inhoud gegeven. Zowel binnen de onderneming als daar buiten. Zo leidde het gezamenlijk optrekken met ondernemingsraden niet alleen tot een verdere daling van het ziekteverzuim (4,1 procent), maar ook tot het op een verantwoorde wijze doorvoeren van efficiency-maatregelen. Op milieugebied, een terrein waar Campina al jaren goed scoort, boekte de onderneming winst op de deelterreinen energie-efficiency en transport-efficiency; overigens zorgden onder meer extra hygiëne-eisen dat het waterverbruik licht steeg. Het energieverbruik daalde daarentegen dankzij inspanningen bij met name Campina Duitsland. Ook op andere gebieden gaf Campina invulling aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid. Via het Campina Institute gaf de onderneming voorlichting aan professionals als voedingsvoorlichters en diëtisten over eigenschappen van producten à©n een gezonde leefstijl. Bovendien kregen de verdere ontwikkeling van kwaliteitsborging en de dialoog met maatschappelijke organisaties een impuls.

Dit blijkt uit het Maatschappelijk Verslag 2004 dat Campina vandaag publiceert. Met het Maatschappelijk Verslag kiest Campina nadrukkelijk voor transparantie om haar reputatie als verantwoord ondernemende zuivelcoà¶peratie gestand te doen. Het verslag geeft inzicht in denken en doen van de onderneming langs de lijn medewerkers (Samen werken), milieu (Samen verantwoordelijk) en maatschappij (Samen betrokken). Het Maatschappelijk Verslag 2004 is beschikbaar als brochure en als (uitgebreidere) mini-website op www.campina.com. Vanaf vandaag kan het publiek op deze website ook zijn mening geven over actuele MVO-dillemma's. Enkele keren per jaar zal Campina op www.campina.com een actueel dilemma aansnijden en vervolgens via de site het publiek op de hoogte houden van hetgeen het bedrijf op dat vlak onderneemt.

'Duurzaam produceren is een kernthema binnen Campina, zonder dat we daarbij de noodzaak van commercieel gezond ondernemen uit het oog verliezen', verklaart drs J.J.G.M. (Tiny) Sanders, CEO van Campina BV. 'Onze aanpak van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen kan alleen succesvol zijn als we optimaal met elkaar samen werken, samen betrokken zijn en ons samen verantwoordelijk voelen. Vanuit deze gedachte streven we als internationale zuivelonderneming een dialoog na met alle stakeholders die bij Campina betrokken zijn, om zo op zorgvuldige wijze de economische en sociale belangen van zowel melkveehouders als medewerkers te behartigen. Duurzame daadkracht zit in onze natuur.'

'MVO is in mijn visie bepaald geen vaag begrip. Integendeel. Het gaat juist om een rationeel vraagstuk dat vraagt om een rationele benadering en invulling. Langs duurzame weg toegevoegde waarde realiseren wordt voor ondernemingen meer en meer een economische noodzaak. We kiezen er als Campina voor om niet in woorden voorop te lopen, maar wat we doen, doen we goed en degelijk. Zoals je dat van een nuchter en professioneel bedrijf mag verwachten.'

Medewerkers - Samen werken
Bij Campina werken ruim 7.000 medewerkers, van wie 57 procent buiten Nederland. Campina investeerde vorig jaar een bedrag van 3 miljoen euro in opleidingen, ruim 1 procent van de loonsom. Dit is vergelijkbaar met 2003. Medewerkers vormen in de visie van Campina een onmisbare schakel in de verwezenlijking van de ambities van de onderneming en voortdurende scholing van medewerkers is daarbij van het grootste belang.
De intensieve begeleiding van zieke medewerkers en de aandacht voor gezond en veilig werken, begint duidelijk resultaat op te leveren. In 2004 daalde het ziekteverzuim opnieuw, van 4,7 procent naar 4,1 procent.

In 2004 kondigde Campina de zogeheten Versnelde Efficiency Operatie aan. De structurele druk op de prijzen van zuivelproducten en de concurrentieslag tussen Europese supermarkten dwongen de onderneming in te grijpen. Hard en tijdig ingrijpen was noodzakelijk. De focus van de operatie ligt op niet productie-gerelateerde functies (kantoormedewerkers). Voor de jaren 2005-2006 betekent de operatie een daling van het aantal banen van 500 (fte's). Deze efficiency-maatregel moet leiden tot een besparing op jaarbasis van ongeveer 35 miljoen euro. Bij het gehele proces zijn alle medezeggenschapsorganen, van groepen tot en met het Comità© van Internationaal Overleg (CIO) betrokken alsmede de vakorganisaties.

Milieu - Samen verantwoordelijk
Aandacht voor milieu is bij Campina de gezamenlijke verantwoordelijkheid van lijnfunctionarissen en medewerkers met een speciale milieu-verantwoordelijkheid. Water en ketentransparantie zijn daarbij de speerpunten.

Vanwege de milieu-aanpak, die meer en meer geïntegreerd is in het primaire bedrijfsproces, gaan investeringen in nieuwe productiebedrijven in de regel gepaard met verbeteringen op milieugebied. Afgelopen jaar was dat vooral het geval in Maasdam (Nederland), Elsterwerda (Duitsland) en Aalter (België). Vanwege de grote aandacht die uitgaat naar de integrale benadering van dit soort grote investeringsprojecten, daalden afgelopen jaar de afzonderlijke direct milieugerelateerde investeringen naar 2,45 miljoen euro. De operationele milieukosten stegen echter van 12 naar 16 miljoen euro, vanwege de stijging van de kosten van afvalwater en afvalstoffen en een verbetering in het registratiesysteem voor milieukosten.

Campina boekte de afgelopen jaren grote vooruitgang als het gaat om het terugdringen van het verbruik van water en energie. Zo realiseerde Campina de doelstelling van de Nederlandse overheid voor het terugdringen van het gebruik van grondwater (met 40 procent) al enkele jaren geleden. In 2004 is de vooruitgang tot staan gebracht. Dit heeft vooral te maken met de strengere hygiëne-eisen en wijzigingen in het productenpakket, waardoor er bijvoorbeeld meer gereinigd moest worden. De Campina-bedrijven in Duitsland hebben op het gebied van energieverbruik een grote besparing laten zien, waardoor het totale energieverbruik van Campina is gedaald.

Voor de Nederlandse bedrijven onderschrijft Campina de tweede Meerjarenafspraak Energie Efficiency Industrie. De energie-efficiency van de bedrijven wordt bepaald aan de hand van de Energie-Efficiency-Index. Hoe lager deze is, hoe beter. In 1998 bedroeg deze 100, in 2003 was deze al gedaald tot 93,1 procent en in 2004 bedroeg deze 92,2 procent. Eveneens verbeterd is de transport-efficiency in Nederland, die wordt gemeten aan de hand van het aantal kilometers dat wordt verreden per ton product.

Maatschappij -Samen betrokken
Maatschappelijk verantwoord ondernemen staat in de optiek van Campina zeker voor transparantie. Het moet voor alle belanghebbenden (stakeholders) van de onderneming duidelijk zijn wat Campina doet en waarom Campina iets doet. Campina is als producent van kwaliteitsproducten een belangrijke speler als het gaat om vertegenwoordigingen in nationale en internationale overlegorganen. Bewezen daadkracht van het overlegorgaan staat daarbij voorop. In 2004 startte Campina oriënterende gesprekken met de Stichting Natuur en Milieu. De ontmoetingen stonden in het teken van zuivel en gezondheid, milieuverbeteringen in fabrieken, weidegang en biologische melk.

Duurzaamheid staat in de gesprekken met de leden-melkveehouders veelvuldig op de agenda. Het gaat daarbij om zaken als het waarborgen van welzijn en gezondheid van het melkvee. Vijftig procent van de Nederlandse oppervlakte wordt beheerd door de melkveehouderij. Maatschappelijk nog steeds ondergewaardeerd, maar essentieel voor de zorg voor een duurzame natuur. De samenspraak met de melkveehouders kent vele communicatievormen: diverse soorten vergaderingen (afdelingen, kringen, ledenraad, bestuur), een speciaal magazine voor de leden-melkveehouders en een eigen specifiek Internet (MyCampina.com). Op MyCampina.com wordt het debat bepaald niet vermeden. Integendeel. Discussies over maatschappelijke thema's als weidegang worden via deze site geïnitieerd en vervolgens met verve gevoerd.

Campina ziet het als haar verantwoordelijkheid om toekomstige generaties consumenten te kunnen blijven voorzien in hun behoefte aan veilige en verantwoord geproduceerde voedingsmiddelen. Met het Campina Institute voor zuivel en gezondheid onderstreept Campina dat de onderneming daadwerkelijk in gesprek is met haar omgeving. Professionals als voedingsvoorlichters en diëtisten krijgen van het instituut voorlichting over eigenschappen van producten en een gezonde leefstijl. En natuurlijk daagt het instituut de deskundigen uit om met hun vragen, opmerkingen en suggesties, een gezonde voeding voor iedere consument te bevorderen.

bron:Campina