De CDA-fractie in de Tweede Kamer is positief over de nota Mobiliteit. CDA-woordvoerder Van Hijum noemt het plan van Peijs 'ambitieus en evenwichtig'. Het CDA deelt het uitgangspunt dat mobiliteit essentieel is voor de sociale en economische activiteiten in de samenleving.

Ondanks de verwachte groei van het personenverkeer met 40% en de verdubbeling van het goederenvervoer moeten de doorstroming en bereikbaarheid in 2020 verbeterd zijn. Hiervoor is tot 2020 in totaal 80 miljard euro extra beschikbaar. Bij de besteding van dit geld kiest minister Peijs volgens het CDA voor een goed evenwicht tussen weg, spoor en vaarwegen en tussen nieuwe projecten en beheer & onderhoud.

De minister heeft bovendien goed geluisterd naar de kritiek van het CDA op een eerdere versie van de nota. Zo worden concrete stappen voorgesteld om de uitvoering van wegenprojecten te versnellen via publiek-private samenwerking met het bedrijfsleven. Ook besteedt de nieuwe versie beduidend meer aandacht aan openbaar vervoer, innovatie en het mobiliteitsbeleid in internationaal perspectief. En niet in de laatste plaats stelt het kabinet terecht veel geld beschikbaar voor het verminderen van de uitstoot van schadelijke stoffen van auto's, zoals roet en CO2. Mobiliteit moet in 2020 duurzaam zijn.

Ten aanzien van het prijsbeleid kiest minister Peijs volgens het CDA voor een nuchtere en reële stap-voor-stapbenadering. Het uitgangspunt 'de gebruiker betaalt' wordt in principe onderschreven, maar ook wordt onderkend dat het invoeren van een kilometerheffing op korte termijn te veel geld kost (2-4 miljard euro voor de aanleg en 1 miljard euro per jaar voor de exploitatie). De definitieve beslissing over de invoering wordt daarom pas genomen als de techniek een goedkopere realisatie mogelijk maakt. Wel wil de minister op 4 tot 6 knelpunten een bijdrage aan de automobilist vragen voor de versnelde uitbreiding van infrastructuur. Het CDA vindt deze mogelijkheid alleen
aanvaardbaar als aan een aantal strikte randvoorwaarden is voldaan, zoals een duidelijke verbetering van de doorstroom en aanwezigheid van een gratis alternatief. Hierover moet de minister eerst meer opheldering geven.

bron:CDA