Het CNV gaat ervan uit dat, met inachtneming van de decentrale verschillen en economische situatie, er in 2006 ruimte is voor gemiddelde loonstijging met een bandbreedte tussen de 1,5 en 2 procent. CAO-coà¶rdinator Rienk van Splunder: 'Deze loonvraag is nodig om de koopkracht te verbeteren, maar ook vooral om het vertrouwen van mensen te herstellen. Voor de langere termijn is het bovendien cruciaal, dat sociale innovatie in 2006 boven aan alle cao-agenda's komt te staan.'

Investeren in nieuwe zekerheden is de titel van de concept CNV-nota Arbeidsvoorwaarden 2006. Bestaande zekerheden staan meer en meer onder druk. Dit zorgt bij veel werknemers voor onzekerheid. Daarom denkt het CNV na over de vraag in hoeverre de bestaande regelingen toekomstbestendig zijn. Oftewel: 'wat is de uiterste houdbaarheidsdatum van huidige cao-afspraken. Bieden bestaande wetten en regels nog wel de bescherming en zekerheden die wij ervan verwachten? Zijn oude zekerheden geen valse zekerheden geworden? Het CNV wil op zoek gaan naar nieuwe zekerheden. Economische ontwikkelingen enerzijds en veranderende voorkeuren van werknemers anderzijds vragen om nieuwe antwoorden op de behoefte aan inkomens- en werkzekerheid.

Het CNV zet niet in op "redden wat er te redden valt" maar kiest voor het offensief. Ook om te voorkomen dat het debat over arbeidskosten- en productiviteit zich verengt tot een discussie over enkel loonkosten. Naast aandacht voor technologische innovatie is het zeker zo belangrijk aandacht te schenk aan het onderhouden van en het investeren in mensen. Sociale innovatie is een must.

Plezier in werk
Een ander belangrijk thema in de CNV-nota, is de aandacht voor plezier in werk. Van Splunder: 'De positieve kanten van werken blijven te vaak onderbelicht. Terwijl de effecten van een gebrek aan arbeidsvreugde duidelijk meetbaar zijn: burn out, hoog ziekteverzuim en de hoge kosten die gemoeid zijn met (onnodig lange) arbeidsongeschiktheid. Het zijn zaken die zeer geschikt zijn om in het CAO-overleg uit te werken. Het CNV vindt het belangrijk dat werknemers zich kunnen ontplooien in hun werk. Bovendien wil het CNV met dit thema de discussie over langer doorwerken op een positieve manier benaderen: plezierig en gezond werken kan de trend keren dat mensen geneigd zijn steeds eerder te stoppen met werken.'

De concept-arbeidsvoorwaardennota wordt besproken met de leden en zal definitief vastgesteld worden in het Algemeen Bestuur van 12 december 2005.

bron:CNV