Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bouwt aan een nieuwe organisatie met een nieuwe structuur om in de toekomst slagvaardig te kunnen opereren en te kunnen inspelen op nieuwe kansen. De algemeen directeur heeft vandaag de plannen voor de nieuwe structuur aan de medewerkers gepresenteerd. In voorgaande jaren zijn de opvangprocessen gewijzigd, nu worden de ondersteunde processen herzien. Het betreft primair de stafmedewerkers die werkzaam zijn op het Centraal Bureau en op de bedrijfsbureaus in de clusters. De structuur moet op 1 januari 2007 zijn ingevoerd. Naar verwachting zullen na invoering 250 fte minder nodig zijn.

De afgelopen jaren is het aantal asielaanvragen in Nederland afgenomen. Hierdoor is het COA gekrompen in omvang. Zowel het aantal opvangplaatsen voor asielzoekers als het aantal medewerkers in dienst bij het COA is in drie jaar tijd gehalveerd. De krimp van de organisatie heeft echter meer effect gehad op het aantal medewerkers werkzaam in de opvang dan op het aantal stafmedewerkers. De nieuwe structuur van de staven past bij de kleinere omvang van de totale organisatie. De structuur draagt bovendien bij aan een flexibele organisatie en vergroot de slagkracht van de organisatie. De samenwerking met externe partijen en de kwaliteit van de organisatie blijven behouden.

De gepresenteerde plannen worden eind deze maand ter advies voorgelegd aan de Ondernemingsraad van het COA. Daarna wordt duidelijk wat de personele gevolgen zullen zijn.

bron:COA