Het college van B&W neemt het merendeel van de aanbevelingen van de onderzoekscommissie Sorgdrager over en zal deze aanbevelingen de komende periode implementeren. De aanbevelingen die worden overgenomen zijn op het gebied van contractmanagement, risicomanagement en financieel management. Het college volgt de aanbevelingen van de commissie en van het bureau Faithful&Gould op om te komen tot `enkele additionele verbeteringen' in de projectbeheersing.

In het implementatieplan zijn ook de verbeteringen meegenomen die voortvloeien uit de Audit Kieft, die in december om advies is gevraagd. Het college is van oordeel dat met deze wijzigingen de beheersing van het project wordt versterkt. Niettemin wijst het college er op dat de aard van het project onveranderd complex blijft.

Voor de organisatie van een project als de Noord/Zuidlijn bestaan geen standaardoplossingen. Juist, omdat er tussen schetsontwerp en oplevering een groot aantal fasen liggen, die elk hun eigen eisen stellen aan structuur en bemensing. Daarom is bij de inrichting van de organisatie van het projectbureau en bij de keuze van systemen en procedures gezocht naar maatwerk. In de afgelopen jaren is stap voor stap een projectorganisatie uitgebouwd, die periodiek werd doorgelicht en bijgesteld. Telkens werden daarbij verbeteringen aangebracht in de structuur van de organisatie en in de gebruikte systemen en procedures. Het college is van mening dat de Commissie Sorgdrager dan ook terecht constateert dat de projectorganisatie Noord/Zuidlijn een lerende organisatie is.

De commissie beoordeelt de huidige organisatie positief. Sorgdrager geeft echter ook aan dat enkele aanvullende verbeteringen mogelijk en nodig zijn, vooral op het gebied van contractmanagement, risicomanagement en financieel management. Dat kost energie en geld, maar de commissie is ervan overtuigd dat dit goede investeringen zijn. Daarmee geeft dit onderzoek opnieuw inzichten en voorstellen die zullen leiden tot versterking van de projectorganisatie zodat ze dit grote en complexe project nog beter kan beheersen. De commissie stelt ook dat aan technisch-complexe grote projecten nu eenmaal inherent is dat die grote onzekerheden in zich bergen.

Over de voortgang van de implementatie rapporteert het college via de kwartaalrapportages van de Noord/Zuidlijn aan de gemeenteraad.

bron:Gemeente Amsterdam