Op 1 januari 2006 treedt de Zorgverzekeringswet (Zvw) in werking. In het verlengde hiervan moeten zorgverzekeraars hun verzekerden uiterlijk 16 december 2005 een aanbod voor een nieuwe zorgverzekering doen. De aangeboden zorgverzekering is gebaseerd op een zogenaamde modelovereenkomst. Hierin wordt een overzicht gegeven van de rechten en plichten die de verzekerde en zorgverzekeraar ten opzichte van elkaar hebben als een overeenkomst volgens dat model wordt gesloten.

Het College toezicht zorgverzekeringen (CTZ) beoordeelt of deze modelovereenkomsten voldoen aan de in de Zvw gestelde eisen. De modelovereenkomst wordt beoordeeld op de bepalingen over het begin en einde van de zorgverzekering, de premiegrondslag, het eigen risico, de eigen betalingen, de no-claimteruggave en de juiste en volledige vertaling van de functiegerichte aanspraken van de Zvw en Besluit zorgverzekering (Bzv) naar de verzekerde prestaties. Dertig zorgverzekeraars, die in 2006 zorgverzekeringen gaan aanbieden, hebben hun modelovereenkomsten ter goedkeuring aan het CTZ voorgelegd. Uit de beoordeling tot nu toe blijkt dat vooral de beschrijving van de verzekerde prestaties de nodige problemen oplevert. Inmiddels heeft het CTZ een positief oordeel uitgesproken over
de modelovereenkomsten van twee zorgverzekeraars. Naar verwachting ontvangen meer
zorgverzekeraars op korte termijn een positief oordeel over hun modelovereenkomsten.

bron:CTZ