Staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen van Verkeer en Waterstaat heeft met alle betrokken kustoverheden op hoofdlijnen overeenstemming bereikt over de bescherming en ontwikkeling van buitendijks gebied in kustplaatsen. Een basisniveau aan bescherming is de wens van alle betrokken partijen.

Een bestuurlijke commissie, onder leiding van Noord-Hollands gedeputeerde Patrick Poelmann(D66), is ingesteld om dit jaar met een advies te komen over de nadere uitwerking hiervan. Het gaat hierbij vooral om de concrete uitwerking en financiering van het basisniveau. Daarnaast gaat het om het informeren van
burgers en ondernemers zodat deze ook zelf een steentje kunnen bijdragen en om het bieden van mogelijkheden buitendijkse storm- en waterschade te verzekeren.

De betrokken gemeenten, provincies, waterschappen en ministeries hebben gekeken hoe ontwikkeling en bescherming van buitendijks gebied samen kunnen gaan. Daarvoor zijn het afgelopen jaar diverse varianten uitgewerkt, waaruit de bestuurders nu een op maatwerk gebaseerde oplossingsrichting hebben gekozen. Hierin stelt de overheid zich in elke kustplaats garant voor een bepaald beschermingsniveau, waarvan de precieze hoogte afhankelijk is van lokale wensen en omstandigheden. Bij nieuwe ontwikkelingen moeten investeerders zelf het gewenste niveau realiseren. Idee is om met duidelijkheid over de bescherming her en der haperende besluitvorming over meer investeringen in kustplaatsen vlot te trekken. De inzet is om risicobewust te bouwen en om bouweisen te beperken tot wat strikt nodig is voor de bescherming van de waterkering. Het achterland mag immers niet in gevaar komen.

bron:VenW