De Algemene Inspectiedienst (AID) van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) hebben afspraken gemaakt over verdere samenwerking én een duidelijke taakverdeling op het gebied van het welzijn van dieren. Hiermee wordt zoveel mogelijk voorkomen dat meerdere instanties voor dezelfde controle bij de veehouder komen.
De Algemene Inspectiedienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming houden toezicht op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren. De AID is in de eerste plaats belast met het toezicht op landbouwhuisdieren zoals koeien en varkens. De werkzaamheden van de LID richten zich primair op gezelschapsdieren. De AID en LID vervullen voor elkaar een achtervangfunctie indien één van beide diensten geen of onvoldoende menskracht heeft, of wanneer behoefte is aan assistentie of ondersteuning. Verder kan de LID ten tijde van dierziektecrises reguliere werkzaamheden van de AID overnemen die als gevolg van de crisis blijven liggen. Hiermee zijn zowel de AID als de LID aangewezen als toezichthouder op de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren en de daarop gebaseerde regelgeving. Het convenant gaat over de taken van beide inspectiediensten op het terrein dierenwelzijn en bevat afspraken over de taakafbakening, samenwerking en informatie-uitwisseling.

bron:LNV