Het Westland Interventieteam (WIT) breidt zijn werkgebied dit jaar uit met de
Zuid-Hollandse eilanden. Bij incidentele controles bleek dat ook daar in de glastuinbouw de wet wordt overtreden. Verder zal het interventieteam voor het eerst signalen aan andere diensten doorgeven over vermoedelijke misstanden op milieugebied. Zo krijgt het Hoogheemraadschap van Delfland tips over vervuiling van oppervlaktewater. De Algemene Inspectiedienst (AID) gaat zonodig mee met controles, bijvoorbeeld als sprake is van risico's bij opslag van bestrijdingsmiddelen.

In het WIT werken overheidsdiensten samen om fraude aan te pakken. De Belastingdienst controleert de afdracht van belastingen en premies. De Arbeidsinspectie bekijkt of werkgevers gebruikmaken van illegale arbeid en de Vreemdelingenpolitie zet illegalen het land uit. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) checkt op misbruik van uitkeringen. Tegen werknemers die zich niet kunnen identificeren, wordt proces-verbaal opgemaakt.

Het WIT zal in 2006 zo'n honderd dagen bij bedrijven controleren. Hoeveel tuinders daarbij bezocht worden, hangt af van de tijd die met één controle gemoeid is en de duur van de onderzoeken die daarop kunnen volgen. Het WIT is ook in het weekend, 's avonds en 's nachts actief.  Behalve glastuinders richten de onderzoeken van het WIT zich ook op uitzendbureaus en loonbedrijven.
De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) werkt mee aan de keuze van de tuinbouwbedrijven die gecontroleerd worden. De dienst maakt een risico-analyse: waar is de kans op misstanden het grootst? Verder zal het WIT, ook via een afweging van risico's, bepalen of het nodig is om te controleren bij veilingen, inpakbedrijven voor tuinbouwproducten en kassenslopers.
De overheid pakt fraude streng aan vanwege de nadelen voor economie en arbeidsmarkt. Malafide bedrijven die met illegalen werken en belastingen en premies ontduiken, doen hun bonafide collega's oneerlijke concurrentie aan. Daarnaast verdringen illegale werknemers de arbeidskrachten die wel in Nederland mogen werken. Malafide tuinders hangen hoge boetes en navorderingen boven het hoofd. Bij illegale arbeid wordt een boete van 8.000 euro per werknemer uitgedeeld. Gebrek aan personeel is geen excuus. Werknemers van buiten de EU kunnen op een legale manier aan de slag.
In het Westland is een kwart van het Nederlandse oppervlak aan glastuinbouw te vinden: 10.000 hectare. De nieuwe gemeente Westland telt de meeste hectares tomaten, paprika's en chrysanten van het land. Het WIT, gestart in het jaar 2000, is een van de eerste interventieteams van Nederland. Naar aanleiding van het succes hiervan is in 2003 een landelijk netwerk van interventieteams opgezet.
bron:SZW