Staatssecretaris Van Geel (Milieu) tekent vandaag een convenant met tien belangrijke steden, bedrijfsleven en het Ministerie van Verkeer en Waterstaat over beperking van de luchtverontreiniging door vrachtauto's in binnensteden. Het convenant 'Stimulering schone vrachtauto's en milieuzonering' past in het voornemen om luchtverontreiniging en geluidshinder in stedelijke gebieden aan te pakken.

Het convenant moet ertoe leiden dat vanaf begin 2007 in de 'milieuzones' (vaak de stadscentra) van de deelnemende gemeenten alleen vrachtwagens worden toegelaten die voldoen aan verscherpte eisen voor de uitstoot van schadelijke uitlaatgassen en fijn stof, op plekken waar dat vanuit milieuoogpunt effectief is (euro-2 en euro-3-normen). Dit betekent dat alleen vrachtauto's met roetfilters en de nieuwste vrachtauto's de zone in mogen. Vanaf 2010 gaan strengere eisen gelden (euro-4-norm). De eisen gelden ook voor het wagenpark van de deelnemende gemeenten zelf.
bron:VROM