Maandag 16 januari jl. heeft het College tarieven gezondheidszorg / de Zorgautoriteit in oprichting (CTG/ZAio) versoepelingen aangebracht in de regeling voor aanvullende
budgettaire compensatie voor kosten van dure geneesmiddelen in ziekenhuizen. Tevens is
een nieuwe regeling getroffen voor geneesmiddelen voor zeldzame ziekten, de zogenaamde
'weesgeneesmiddelen', in academische ziekenhuizen.  Zorgaanbieders, brancheorganisaties
en patiëntenverenigingen reageren verheugd op de wijzigingen, die formeel nog moeten
worden goedgekeurd door de minister van VWS.

Achtergrond
Geneesmiddelen die in het ziekenhuis worden toegediend, worden in principe uit het ziekenhuisbudget betaald. Soms zijn geneesmiddelen heel duur of ziet een ziekenhuis zich genoodzaakt van een bepaald geneesmiddel meer te gebruiken. Om te voorkomen dat de zorg aan patiënten in het gedrang komt, geldt sinds 2002 de beleidsregel dure geneesmiddelen. Deze omschrijft de voorwaarden waaronder een ziekenhuis naast het reguliere budget, extra budget voor dure geneesmiddelen kan krijgen. Naar aanleiding van signalen van ziekenhuizen en patiëntenverenigingen over het functioneren van de regeling voor dure geneesmiddelen is deze nu aangepast.
Dure geneesmiddelen
De aanpassingen zijn met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2006 van kracht. De veranderingen op een rij:
- Een snellere, voorlopige toelating van stoffen tot de lijst via de toetsingsprocedure van het College voor Zorgverzekeringen.
- Wijziging van het budgettaire vergoedingspercentage van maximaal 75% in vast 80%.
- De mogelijkheid tot toelating van stoffen op de lijst zodra op prognosebasis aan het kostencriterium is voldaan.

Vanaf 1 januari 2006 geldt dus een vaste vergoeding van 80% van de netto inkoopkosten van de middelen die op de lijst met dure stofnamen staan. Ziekenhuizen hoeven over de hoogte van de vergoeding dus niet meer te onderhandelen met de zorgverzekeraars.

Een geneesmiddelen kan in elk geval voorlopig op de lijst dure geneesmiddelen worden geplaatst als wordt voldaan aan de volgende drie criteria:
1. De landelijke kosten van het geneesmiddel moeten naar verwachting voldoen aan een
bepaald minimumbedrag;
2. het College voor Zorgverzekeringen adviseert positief over de therapeutische waarde;
3. het middel is voor de betreffende indicatie geregistreerd.

Geneesmiddelen op de lijst worden periodiek herbeoordeeld door het College voor Zorgverzekeringen, de eerste keer binnen drie jaar. Dit gebeurt op basis van de werkelijke kosten, de uitkomsten van doelmatigheidsonderzoek en nieuwe informatie over de therapeutische waarde.
Weesgeneesmiddelen
Weesgeneesmiddelen zijn geneesmiddelen die bestemd zijn voor patiënten met zeldzame aandoeningen. Omdat sommige weesgeneesmiddelen slechts door kleine groepen patiënten worden gebruikt, kunnen deze erg duur zijn en komt ontwikkeling van deze geneesmiddelen niet altijd vanzelfsprekend tot stand. De aangepaste regeling houdt in dat voor de op Europees niveau geregistreerde weesgeneesmiddelen, 95% van de werkelijke kosten op
nacalculatiebasis aan het budget van academische ziekenhuizen kan worden toegevoegd. Een academisch ziekenhuis komt alleen dan voor aanvullende vergoeding in aanmerking als de uitgaven aan het weesgeneesmiddel in het betreffende ziekenhuis hoger zijn dan de financiële drempel van 5% van de gemiddelde geneesmiddeluitgaven van de gezamenlijke academische ziekenhuizen. Net als bij de regeling voor dure geneesmiddelen wordt het bereiken van de financiële grens gebaseerd op een kostenprognose voor een
weesgeneesmiddel.

Het College tarieven gezondheidszorg/de Zorgautoriteit i.o. (CTG/ZAio) stelt de tarieven en budgetten vast voor instellingen en beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg. CTG/ZAio gaat in 2006 samen met het College Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ) op in de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Het College Toezicht Zorgverzekeringen (CTZ) houdt toezicht op de rechtmatige en de doelmatige uitvoering van de Ziekenfondswet (ZFW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).De NZa wordt de marktmeester in de zorg en neemt de huidige taken over van CTG/ZAio en van het CTZ.
bron:CTGZorg