De Centrale organisatie voor Werk en Inkomen is in de periode 2002-2006 binnen haar budget gebleven. De organisatie heeft voldoende gedaan om de kosten te verlagen. Dit concludeert de Inspectie Werk en Inkomen in het vandaag verschenen rapport Inzicht in kostenbesparing CWI.

Met de invoering van de Wet Structuur uitvoering werk en inkomen in 2002 kreeg CWI als opvolger van de voormalige Arbeidsvoorziening de opdracht om effectief en efficiënt te werken. Uitgangspunt bij het vaststellen van taken en budgetten was dat CWI ook een kostenbesparing zou realiseren. CWI heeft in verband met nieuwe taken en de verslechterde arbeidsmarkt vanaf 2002 aanvullend budget ontvangen van de minister van SZW.
De inspectie is van mening dat CWI op totaalniveau een goed inzicht kan bieden in de gerealiseerde kostenbesparingen. Het blijkt dat de besparingen op deelterreinen niet altijd goed in beeld zijn te brengen. Zo heeft de efficiencytaakstelling geleid tot het verdwijnen van arbeidsplaatsen. Maar tegelijkertijd moest CWI in de periode 2002 - 2006 ook nieuwe mensen aannemen in verband met het hoger dan voorziene aantal werkzoekenden en om nieuwe taken uit te voeren. De uitkomsten van dit IWI onderzoek zijn van belang voor de evaluatie van de Wet SUWI die eind van dit jaar plaatsvindt.
bron: IWI