De Eerste Kamer heeft vandaag de nieuwe Zorgverzekeringswet na hoofdelijke stemming aangenomen met 45 stemmen voor en 24 tegen. De wet op de Zorgtoeslag en de wet tegen fraudebestrijding in de zorgverzekering werden met algemene stemmen aangenomen. CDA-woordvoerder mevrouw van Leeuwen stelde in haar stemverklaring dat de CDA-fractie in oktober bij de behandeling van de invoeringswet haar standpunt bepaalt over de datum van invoering van het nieuwe zorgstelsel, die nu is voorzien per 1 januari 2006.

De Motie-Hamel (PvdA) c.s. om de de invoering van de Zorgverzekeringswet met à©à©n jaar uit te stellen, werd door de senaat verworpen. Alleen de fracties van PvdA, GroenLinks en SP stemden voor. De Motie-Swenker (VVD) c.s. over een vloeiende overgang naar het nieuwe zorgverzekeringstelsel, werd aangenomen. De fracties van GroenLinks en SP stemden tegen.

bron:Eerste kamer