Een wetsvoorstel van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie dat de implementatie regelt van een Europese richtlijn over de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen, is bij de Tweede Kamer ingediend. De richtlijn bevat regels over de toekenning en intrekking van een Europese verblijfstitel voor langdurig ingezetenen, de daarbij behorende rechten en de voorwaarden waaronder zij in andere lidstaten van de Europese Gemeenschap mogen verblijven. Zo kunnen langdurig ingezetenen zich makkelijker vestigen in andere lidstaten van de Europese Unie.

De Europese verblijfstitel wordt pas verleend als sprake is van een rechtmatig verblijf van ten minste vijf jaar voor een niet-tijdelijk verblijfsdoel, er voldoende vaste en regelmatige inkomsten zijn, en betrokkene een ziektekostenverzekering heeft voor zichzelf en zijn gezinsleden. Ook moet de langdurig ingezetene geen gevaar zijn voor de openbare orde en veiligheid.

bron:MinJus