De wettelijke dekking van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) is toereikend. Aanvullende verzekeringen zijn op zichzelf niet nodig en een algehele reparatie is ongewenst. Er komen naar verwachting wel collectieve verzekeringen die een aanvulling geven op de uitkering die gedeeltelijk arbeidsgeschikten krijgen als zij werken, de zogeheten loonaanvulling. Verzekeraars sluiten voornamelijk collectieve polissen af met werkgevers voor al hun werknemers, inclusief degenen die op het moment van afsluiten van de polis al ziek zijn.

Dit blijkt uit een brief van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aan de Tweede Kamer. De minister gaat hierin in op de motie Huizinga-Heringa over de verzekerbaarheid van zieke werknemers. De minister heeft hierover een gesprek gevoerd met het Verbond van Verzekeraars. Het verbond heeft aangegeven dat vraag en aanbod van aanvullende verzekeringen op de WIA nog volop in ontwikkeling is.
Tijdens een eerdere hervorming van de WAO (1993), de voorganger van de WIA, werden op grote schaal zogeheten collectieve WAO-hiaatverzekeringen afgesloten waarvan al zieke werknemers niet werden uitgesloten. Sindsdien is dit bij collectieve verzekeringen de praktijk.
In zijn brief stelt De Geus ook dat de grotere wettelijke dekking van de WIA bij duurzame en volledige arbeidsongeschiktheid leidt tot het vrijkomen van betaalde premies voor collectieve WAO-hiaatverzekeringen. Deze verzekeringen zijn niet langer nodig omdat anders dan voorheen in de WAO in de WIA volledig arbeidsongeschikten na verloop van tijd niet te maken krijgen met een lagere vervolguitkering (het ‘WAO-gat’). Deze financiële ruimte kunnen verzekeraars en werkgevers eventueel gebruiken voor nieuwe aanvullende collectieve verzekeringen.
bron:SZW