Uit onderzoek naar de kwaliteit van aangeleverde gegevens bij verzoeken voor het algemeen verbindend verklaren van CAO-bepalingen (AVV), blijkt dat tweederde voldoet aan de gestelde beoordelingscriteria. Wel zijn de gegevens waarop 11 van de 30 verzoeken zijn gebaseerd, later niet goed terug te vinden. Daarom neemt minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid aanvullende maatregelen om de kwaliteit van de representativiteitsgegevens te verbeteren. Het onderzoek is vandaag naar de Tweede Kamer gegaan.
Het algemeen verbindend verklaren van CAO-bepalingen betekent dat de afspraken voor alle werknemers en werkgevers van een bedrijfstak gelden. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kan een CAO algemeen verbindend verklaren wanneer de afspraken gelden voor een meerderheid van de werknemers in een bedrijfstak. CAO-partijen leveren bij een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren van de CAO zelf de cijfers aan om de meerderheid aan te tonen. In 2004 is het ministerie gestart met een jaarlijkse steekproefsgewijs onderzoek naar de kwaliteit van deze gegevens. Met dit onderzoek worden CAO-partijen bewust gemaakt van het belang van adequate gegevensverstrekking.

Uit het onderzoek naar CAO's in 2005 blijkt dat 11 verzoeken niet aan de beoordelingscriteria voldoen, vooral omdat de achtergrondgegevens waarop de verzoeken zijn gebaseerd, niet meer beschikbaar zijn. Uit het pilot-onderzoek uit 2004 komt een vergelijkbaar beeld naar voren. De maatregelen van De Geus zijn dan ook gericht op het verbeteren van de reproduceerbaarheid. Zo worden CAO-partijen die een verzoek tot het algemeen verbindend verklaren indienen, formeel verplicht om achtergrondgegevens te bewaren. Ook moeten de aangeleverde representativiteitsgegevens voldoende actueel zijn. Daarnaast wordt de toelichting op de internetpagina van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid uitgebreid. Ook wordt het belang van de kwaliteit van de gegevens onder de aandacht gebracht van de Stichting van de Arbeid en de CAO-partijen. De Stichting van de Arbeid staat achter de maatregelen van De Geus.

De komende vier jaar vindt er weer onderzoek plaats naar de kwaliteit van de gegevens. CAO's met gegevens van onvoldoende kwaliteit worden opnieuw onderzocht. Het onderzoek naar CAO`s in 2006 zal weer naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Naast het onderzoek 'Kwaliteit representativiteitsgegevens' heeft De Geus ander onderzoek onder CAO-fondsen naar de Kamer gezonden. Dit onderzoek geeft aan dat de CAO-partijen zich voldoende houden aan de eisen. Sociale partners gaan op een verantwoorde en transparante manier om met fondsgelden.

Werknemers en werkgevers kunnen in een CAO afspraken maken over het instellen van een fonds. Ook dit fonds kan algemeen verbindend worden verklaard als het aan bepaalde eisen voldoet. Uit een CAO-fonds kunnen bijvoorbeeld de kosten voor opleiding of het verbeteren van arbeidsomstandigheden in de bedrijfstak worden betaald.De minister wil een en ander nog voor de verkiezingen geregeld hebben.

bron:SZW