De ministers Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Donner (Justitie) hebben een concept-wetsvoorstel over herziening van het politiebestel voor advies gestuurd naar het Korpsbeheerdersberaad, de Raad van Hoofdcommissarissen, het College van Procureurs-Generaal en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Het omvormen van de politie tot één organisatie heeft volgens de beide ministers voordelen op het vlak van efficiency, effectiviteit, kwaliteit, flexibiliteit en innovatie. De voorgestelde wijzigingen raken vooral het beheer en het bestuur van de politie, het dagelijkse politiewerk zal hierdoor niet of nauwelijks worden verstoord.

Dit staat in het concept-wetsvoorstel over herziening van het politiebestel dat de ministers Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Donner (Justitie) voor advies naar het Korpsbeheerdersberaad, de Raad van Hoofdcommissarissen, het College van Procureurs-Generaal en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten hebben gestuurd. Dit concept-wetsvoorstel is een vertaling van het kabinetsstandpunt Evaluatie Politieorganisatie uit oktober 2005.
Regionale en lokale verankering
In het gewijzigde politiebestel behouden de burgemeester en de officier van Justitie het gezag op lokaal niveau over de politie. De lokale gezagsdriehoeken, waarin de burgemeester, de officier van Justitie en de korpschef of districtchef de feitelijke inzet van de politie bepalen, blijven bestaan. Daarnaast is er het regionale politiebestuur, dat net als het huidige politiebestuur bestaat uit alle burgemeesters in de regio en de Hoofdofficier van Justitie. Het regionale politiebestuur stelt onder meer het regionale politiebeleidsplan vast. Het politiebeleidsplan wordt gebaseerd op de lokale prioriteiten van de gemeenten uit de regio, op de prioriteiten van het openbaar ministerie en op de door de ministers vastgestelde landelijke beleidsdoelstellingen op korpsniveau. Bij het opstellen van het regionale politiebeleidsplan moet het bestuur inbreng vragen van de gemeenteraden in de regio. Op deze manier wordt de positie van de gemeenteraden versterkt. Het regionale politiebestuur bepaalt daarnaast ook hoe de politiesterkte wordt verdeeld in de regio.
Na advisering door het Korpsbeheerdersberaad, de Raad van Hoofdcommissarissen, het College van Procureurs-Generaal en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, zal het wetsvoorstel in de Ministerraad aan de orde komen, en daarna voor advies naar de Raad van State gaan. Het kabinet verwacht het wetsvoorstel eind van de zomer bij de Tweede Kamer in te kunnen dienen. Invoering is voorzien per 1 januari 2008.
bron:BZK