Den Haag investeert in uitvoering VROM-takenDe gemeente Den Haag voert een groot deel van de wettelijke taken op het gebied van bouwen, ruimte en milieu goed uit. Dat is de belangrijkste conclusie van een onderzoek van de VROM-Inspectie. De inspectie heeft onderzoek gedaan naar de uitvoering van de taken op het gebied van wonen, ruimte en milieu door Den Haag in 2003 en een deel van 2004. De gemeente onderschrijft de conclusies uit het rapport en gaat de verbeterpunten uitvoeren.

De VROM-Inspectie heeft in het onderzoek gekeken naar de manier waarop de gemeente Den Haag haar taken op het gebied van wonen, ruimtelijke ordening en milieu uitvoert. Het onderzoek behelsde onder meer het verlenen van bouwvergunningen en milieuvergunningen, het opstellen van bestemmingsplannen en de handhaving van diverse vergunningen en regelgeving.

Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente een groot deel van de taken goed uitvoert. Ook wordt aan de samenwerking tussen de verschillende diensten en stadsdelen veel aandacht besteed. Voor verbetering vatbaar is wel de interne kwaliteitsbewaking bij de verlening van bouwvergunningen. Hetzelfde geldt voor het vastleggen van de beoordeling van bouwaanvragen aan het Bouwbesluit. Positief is de inspectie over de inhaalslag voor het verlenen van gebruiksvergunningen. Met de controle en handhaving van verleende gebruiksvergunningen is een goede start gemaakt.

Wat betreft het actualiseren van verouderde bestemmingsplannen kampt de gemeente met een achterstand. De gemeente heeft laten weten extra financiële middelen beschikbaar te stellen om deze achterstand weg te werken.

Den Haag wil via het gemeentelijk milieubeleidsplan concreet vorm geven aan de contouren van een duurzame stad. De milieu- en duurzaamheidsdoelen voor zowel de stad als voor de gebiedsdelen moeten zo invulling krijgen. Het realiseren van deze doelen is in grote mate afhankelijk van de ruimtelijke planvorming. De verouderde bestemmingsplannen en het ontbreken van voldoende waarborgen voor de inbreng van milieu- en duurzaamheidsaspecten op bouwplanniveau bemoeilijkt het halen van deze doelen. Daarnaast blijft het actualiseren van milieuvergunningen achter. Hetzelfde geldt voor de frequentie van het toezicht. De kwaliteit van recent verleende milieuvergunningen is wel goed. De gemeente kent daarnaast veel geluidklachten van burgers. Zowel de bereikbaarheid van de gemeente als de behandeling van de klachten krijgt veel aandacht.

Maatregelen

De VROM-Inspectie heeft de uitkomsten van haar onderzoek besproken met de gemeente. De gemeente heeft een plan van aanpak met maatregelen opgesteld. Daarnaast is een aantal verbeteringen al in gang gezet. De inspectie controleert volgend jaar de resultaten.

Bron: Overheid.nlComments are closed.
%d bloggers liken dit: