Freya, de patiëntenvereniging voor vruchtbaarheidsproblematiek onderschrijft de aanbevelingen van ZonMw, de organisatie voor beleid, gezondheidsonderzoek en praktijk die in opdracht van het Ministerie van VWS doelmatigheidsstudies heeft uitgevoerd. Het ZonMw rapport 'Vruchtbaarheidsstoornissen; Kansen voor doelmatiger zorg' is op 28 juni aangeboden aan minister Hoogervorst.

De resultaten van deze onderzoeken geven onder andere aan dat de huidige wijze van vergoeden, waarbij de eerste IVF à©n de medicatie van diverse vruchtbaarheidsbehandelingen niet wordt vergoed, geen goede manier van bezuinigen is. De eigen bijdragen kunnen oplopen tot meer dan Euro 6.000,-.

Het ZonMw rapport geeft de resultaten weer van een aantal meerjarige onderzoeken naar de effectiviteit en efficiëntie van vruchtbaarheidsbehandelingen. Zo is onder andere vergelijkend onderzoek gedaan naar IVF behandelingen met terugplaatsing van 1 embryo versus 2 embryo's. Freya kan zich vinden in het streven slechts 1 embryo terug te plaatsen ter voorkoming van risicovolle, dure meerlingzwangerschappen, maar vindt het wel van wezenlijk belang dat de zwangerschapskans gelijk blijft, bijvoorbeeld door meer behandelingen, wellicht met mildere stimulatie, te vergoeden. Een andere aanbeveling is om de definitie van IVF in wet- en regelgeving aan te passen, zodat terugplaatsing van ingevroren embryo's niet langer als aparte behandeling (die meetelt voor het max. aantal behandelingen) wordt gezien. De huidige regel wordt binnen Freya als onbegrijpelijk ervaren en het rapport noemt het dan ook een belemmering voor de verdere ontwikkeling van IVF met cryo-embryo's.

Freya maakt zich hard voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen en is van mening dat iedereen die als gevolg daarvan vruchtbaarheidsbehandelingen en medicijnen nodig heeft, deze moet kunnen krijgen ongeacht de financiële situatie. Daarom heeft de patiëntenvereniging sinds september 2003 gestreden tegen de harde bezuinigingsmaatregel van het kabinet. Deze maatregel is oneerlijk, onlogisch, inefficiënt en leidt tot hoge administratieve lasten.

Gelet op de aanzienlijke doelmatigheidswinsten die volgens het ZonMw rapport kunnen worden behaald, is Freya van mening dat er voldoende reden is om de in 2003 aangenomen motie - waarin gevraagd is de besparingen terug te laten vloeien naar de vruchtbaarheidsbehandelingen - uit te voeren. De minister is nu aan zet. Freya roept de minister op om de huidige vergoedingsmaatregel te herzien en vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen en medicijnen op te nemen in het basispakket. De kosten hiervan kunnen grotendeels worden opgebracht uit de ZonMw becijferde doelmatigheidswinst.

bron:Freya