Op 9 mei 2005 is in het consumentenprogramma Radar een item gewijd aan de besteding van de gelden die op giro 555 waren gestort na de zeebeving in Zuidoost Azië in december 2004. Ten aanzien van Terre des Hommes wordt in de uitzending gemeld dat van haar projecten nauwelijks iets is aangetroffen. Naar aanleiding van de uitzending heeft Terre des Hommes een aantal donateurs verloren. Terre des Hommes vordert rectificatie van de uitzending.

De gevorderde rectificatie vormt een beperking van het recht op vrijheid van meningsuiting die bij de wet is voorzien. In dit geding gaat het om de vraag of die beperking noodzakelijk is in een democratische samenleving in het belang van de bescherming van de goede naam en de rechten van anderen, zoals bedoeld in lid 2 van artikel 10 EVRM. Bij de beantwoording van die vraag dienen alle omstandigheden van het geval in aanmerking te worden genomen. Het belang van Terre des Hommes is in dit verband in het bijzonder erin gelegen dat zij niet door publicaties in de pers wordt blootgesteld aan lichtvaardige verdachtmakingen, die het vertrouwen in haar van het publiek schaden. Het recht op vrije meningsuiting van Radar bestaat erin dat zij zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend, en/of waarschuwend moet kunnen uitlaten ter voorlichting van het publiek omtrent misstanden die de samenleving raken. 

Radar heeft er voor gekozen het onderzoek zelf te verrichten en zich daarbij niet te laten (rond)leiden door de diverse organisaties en hun vertegenwoordigers ter plaatse. Geoordeeld wordt dat die keuze een op zichzelf verantwoorde wijze van informatievergaring is. De omstandigheid dat de journalist zich niet heeft laten rondleiden door medewerkers en contactpersonen van Terre des Hommes, past in dit verband ook juist bij diens taak om onafhankelijk te berichten over - in dit geval - de besteding van de Tsunami-gelden en de samenwerking tussen lokale overheden en hulpverleningsorganisaties.

Terre des Hommes heeft voldoende tijd en ruimte gekregen om weerwoord te geven, maar heeft deze gelegenheid onvoldoende benut. Het had op de weg van Terre des Hommes gelegen concreet op de door haar zelf opgegeven projecten toegespitst materiaal te verschaffen, mede in achtgenomen dat massaal veel geld bijeen is gebracht en donateurs zich terecht afvragen hoe deze gelden worden besteed. De Radar uitzending is niet onrechtmatig, zodat de gevraagde voorzieningen worden geweigerd.

bron:Rechtbank Amsterdam