De cannabissector is kwetsbaar voor doordringing van georganiseerde criminaliteit. Veel ondernemers blijken criminele antecendenten te hebben. Verder is het aantal growshops sinds het opkomen van dit verschijnsel in het begin van de jaren 90 sterk toegenomen tot ruim 300 winkels in 2004. Beide aspecten vormen een risico voor het beheersbaar houden van deze sector.

De ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) willen de criminele elementen zoveel mogelijk weren uit de coffeeshopbranche en de rol van growshops terugdringen door intensivering van strafrechtelijke- en bestuurlijke maatregelen. Dat blijkt uit een vandaag verschenen brief van minister Donner aan de Tweede Kamer, mede namens minister Remkes.

Het ministerie van Justitie heeft in het kader van het programma Preventie Georganiseerde Criminaliteit de cannabisbranche onderzocht. In het onderzoek is de kwetsbaarheid van de cannabissector voor (georganiseerde) criminaliteit onderzocht aan de hand van literatuuronderzoek, gesprekken met deskundigen, interviews met eigenaren van ondernemingen in de branche en justitiële documentatie. In het onderzoek worden de kwetsbare plekken van de sector blootgelegd om gericht preventieve maatregelen te kunnen nemen.

Uit het onderzoek naar de kwetsbaarheid voor georganiseerde misdaad blijkt dat in de cannabisbranche in Venlo en Amsterdam relatief veel ondernemers een strafblad hebben met gemiddeld een fors aantal criminele antecedenten. In Venlo heeft 83% van de cannabisondernemers criminele antecedenten, in Amsterdam 78%. De feiten die hen ten laste zijn gelegd, laten voor zowel de ondernemers in Venlo als die in Amsterdam een breed spectrum aan misdrijven zien. Op hun strafblad komen relatief veel opiumwetmisdrijven voor, voornamelijk softdrugs delicten, wat veelal samenhangt met de inkoop van cannabis voor de verkoop in coffeeshops, maar ook harddrugs delicten, verboden wapenbezit, (ernstige) geweldsmisdrijven, vermogensdelicten en verkeersdelicten. Op basis van de beschikbare informatie kan weliswaar geen directe relatie met georganiseerde criminaliteit worden gelegd, maar de criminele achtergrond van een aanzienlijk deel van de ondernemers maakt de branche kwetsbaar voor indringing van de georganiseerde criminaliteit.

Tevens blijkt onderzoek dat de rol van de growshops belangrijker wordt. Het aantal coffeeshops neemt al enkele jaren gestaag af, evenals het aantal smartshops. Het aantal growshops is daarentegen de afgelopen jaren sterk toegenomen. De growshops fungeren als motor en stimulator van de cannabisbranche, in het bijzonder met betrekking tot de teelt van Nederwiet. Zo faciliteren de growshops de teelt van cannabis door levering en plaatsing van vaak kant-en-klare thuiskwekerijen. Aan de hand van consumptiecijfers en de gemiddelde verkoopprijs wordt de jaarlijkse omzet van de coffeeshops geschat op 211 tot 283 miljoen euro. De totale financiële omzet van deze sector is echter niet bekend. De totale cannabisbranche -growshops, coffeeshops en smartshops- bestaat uit 1200 winkelvestigingen waarin zo'n 4600 personen werkzaam zijn.

Het kabinet wil een brede aanpak van uitwassen binnen de cannabisbranche.
De bewindslieden Donner en Remkes willen een stevige aanpak om de kwetsbaarheid van de branche te verminderen. Naast de strafrechtelijke aanpak moet er ook een versterking komen van de bestuurlijke aanpak. Mogelijkheden om door middel van instrumenten als bestemmingsplan of (APV) algemene plaatselijke verordeningen de vestiging van growshops te reguleren, zullen optimaler moeten worden benut. Verder kan een gemeente gebruik maken van de mogelijkheden van BIBOB (Bevordering IntegriteitsBeoordeling Openbaar Bestuur) om vergunningverlening te toetsen. Minister Remkes zal in een brief de gemeenten wijzen op de bestaande preventief bestuurlijke mogelijkheden voor de aanpak van growshops.

Ook zal nadrukkelijker strafrechtelijk worden opgetreden tegen growshops die zich schuldig maken aan strafbare feiten. De uitkomsten van deze doorlichtingsonderzoeken worden betrokken bij de rechercheonderzoeken die zullen worden ingesteld om de georganiseerde criminaliteit achter de hennepteelt aan te pakken en waarmee in de regio's Limburg en Noord-Brabant een begin zal worden gemaakt.

bron:MinJus