De ontwikkeling van Almere, het vliegkamp Valkenburg en de Bloemendalerpolder zijn de eerste projecten van het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB). Het rijk kan via dit GOB professioneler en slagvaardiger optreden.

 

Het Gemeenschappelijk Ontwikkelingsbedrijf (GOB) werkt in deze drie projecten samen met andere overheden en marktpartijen. Het GOB doet dit namens de rijksoverheid. Het rijk heeft in deze projecten meerdere belangen, vanuit beleidsdoelen en als grondeigenaar.

De projecten zijn:
- Een ontwikkelingsstrategie voor Almere. Dit is een onderzoek naar de groei van Almere met 60.000 woningen in de periode 2010-2030. De strategie wordt opgesteld volgens het concept 'dubbelstad Almere-Amsterdam'.
- De ontwikkeling van het voormalige vliegkamp Valkenburg. Hiervoor zijn verschillende scenario's ontwikkeld. De locatie kan een aantrekkelijk woongebied voor de Randstad worden. - Een groene verbindingszone en de ontsluiting van het gebied maken deel uit van de plannen. Onderhandelingen voor de ontwikkeling van de Bloemdalerpolder.

GOB
Verschillende ministeries (Financiën, LNV, VenW, Defensie, VROM en EZ) hebben samengewerkt om de start van het GOB mogelijk te maken.

Het ontwikkelingsbedrijf werkt aan complexe gebiedsprojecten waarbij meerdere ministeries betrokken zijn. Het GOB werkt met een bedrijfseconomische grondslag. Dit moet een beter maatschappelijk resultaat opleveren. Het GOB valt onder de minister van VROM.

Bron: VROM