Zodra de nieuwe Wet Inburgering in werking treedt, stopt de gemeente met het subsidiëren van vluchtelingenwerk. Onder de nieuwe wet worden de nieuwe Nederlanders zelf (ook financieel) verantwoordelijk voor hun inburgering. De gemeente krijgt ook geen geld meer voor welzijnsactiviteiten voor de nieuwkomers.

Onder de huidige wetgeving is de gemeente verantwoordelijk voor het aanbieden van een inburgeringtraject aan nieuwkomers. Bovendien hebben de gemeenten de mogelijkheid naast de verplichte inburgeringtrajecten ook welzijnsactiviteiten voor deze groep te financieren. De gemeenten krijgen daarvoor geld van het Rijk. De gemeente gebruikt dit geld, aangevuld met eigen middelen, om bij de Stichting Vluchtelingenwerk Ede een aantal diensten in te kopen. Het gaat daarbij met name om:
* maatschappelijke begeleiding van vluchtelingen en nieuwkomers (praktische ondersteuning bij vestiging, bijvoorbeeld bij het invullen van alle benodigde formulieren);

* taalondersteuningstraject (oefenen van taalvaardigheid in maatschappelijke situaties);

* juridische ondersteuning bij de asielprocedure of gezinshereniging;

* sociaal-interculturele activiteiten (ondersteunen vluchtelingen en nieuwkomers bij bijvoorbeeld actief worden in sport);
* voorlichting en draagvlakverbreding (bijvoorbeeld op scholen).

De rijksoverheid is van mening dat de inburgering van nieuwkomers op een andere leest geschoeid moet worden. Het rijk wil daarbij veel meer verantwoordelijkheid bij de nieuwkomers zelf leggen, die moeten zelf hun inburgering organiseren. Daarbij is niet of nauwelijks meer een rol voor de gemeente weggelegd, ook niet bij het financieren van welzijnsactiviteiten. De gemeente krijgt in de toekomst dan ook geen geld meer van het rijk voor dit doel. Hiermee valt de basis weg voor de subsidiëring van Vluchtelingenwerk.

De gemeente denkt nog na over de bestemming van het geld dat zij momenteel zelf bovenop de rijksbijdrage aan vluchtelingenwerk geeft. Het is niet uitgesloten dat de gemeente dit alsnog geheel of gedeeltelijk zal besteden aan het inkopen van diensten van Vluchtelingenwerk.

bron:Gemeente Ede