Meer duurzame energie en zuiniger omgaan met energie is goed voor milieu, economie en werkgelegenheid. Dat is de boodschap van de Europese milieuministers aan de Europese regeringsleiders voor de Voorjaarsraad.
Het energievraagstuk wordt waarschijnlijk een belangrijk discussiepunt tijdens de Voorjaarsraad op 23 en 24 maart in Brussel. Sinds de energiecrisis tussen Rusland en Oekraine is de discussie over energievoorziening alleen maar sterker geworden.
Volgens de Europese milieuministers is niet alleen de zekerheid van energievoorziening van belang, ook het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen en het verbeteren van de luchtkwaliteit. De grote afhankelijkheid van fossiele brandstoffen leidt immers tot grote milieuproblemen, zoals luchtvervuiling en klimaatverandering.

Op voorstel van staatssecretaris Van Geel (milieu) roepen de Europese milieuministers de regeringsleiders en het Europese bedrijfsleven op om niet alleen het accent te leggen op leveringszekerheid (zoals nu lijkt te gebeuren), maar om samenhang te zoeken tussen levenszekerheid, duurzame energie, energiebesparing en CO2-reductie. Zuinig energiegebruik en meer duurzame energie is immers goed voor het milieu en de economie. Door minder gebruik te maken van fossiele brandstoffen verbetert de luchtkwaliteit en wordt de uitstoot van broeikasgassen teruggedrongen. En door zuinig gebruik van energie worden energiekosten bespaard. Ook bieden innovaties in duurzame energie kansen voor de economie en werkgelegenheid.
Volgens de Europese milieuministers moeten overheden het goede voorbeeld geven door eco-efficiente innovaties te stimuleren. Dit kan door bijvoorbeeld duurzaam in te kopen en risicokapitaal beschikbaar stellen. In Nederland heeft het kabinet besloten dat uiterlijk in 2010 het Rijk 100% duuzaam inkoopt, tenzij er omstandigheden zijn waarin dat echt niet kan.
bron:VROM