Er is eerst politiek topoverleg nodig om een volgende Ronde Tafelconferentie over de toekomstige staatkundige verhoudingen in het Koninkrijk succesvol te laten verlopen. Dat is de conclusie van de voorbereidingscommissie Ronde Tafelconferentie. In de eerstkomende Ronde Tafel Conferentie zullen de criteria moeten worden vastgesteld waaraan de constituties, de wetgeving en het overheidsapparaat van de nieuwe landen van het Koninkrijk en van de eilanden binnen het Koninkrijk, met een directe of nieuwe verhouding met Nederland, moeten voldoen.

De voorbereidingscommissie Ronde Tafel Conferentie heeft op 24 februari 2006 op Bonaire voorstellen voor criteria besproken. De commissie heeft vastgesteld dat er nu te grote verschillen van inzicht zijn om de criteria in een Ronde Tafel Conferentie vast te kunnen stellen. De voorbereidingscommissie adviseert daarom politiek overleg op korte termijn. Daarmee wil de commissie bevorderen dat de volgende Ronde Tafel Conferentie succesvol kan verlopen.
Nederland zal het initiatief voor het politiek overleg nemen. Minister Pechtold vindt het politiek overleg noodzakelijk om een succesvolle voortzetting van de RTC mogelijk te maken. Na het politiek overleg zal de definitieve datum voor de Ronde Tafelconferentie door de voorzitter, minister-president Balkenende, worden vastgesteld.
Achtergrond
Op 26 november 2005 vond de Start Ronde Tafel Conferentie plaats in Willemstad. In de slotverklaring van deze conferentie spraken de regeringen van Nederland, de Nederlandse Antillen en de eilandgebieden Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba zich uit voor een gezamenlijke toekomst binnen het Koninkrijk der Nederlanden. Als beoogd eindperspectief voor Curaçao en Sint Maarten werd de status van land binnen het Koninkrijk aangegeven. Voor Bonaire, Sint Eustatius en Saba werd een nieuwe status van bijzondere aard binnen het Koninkrijk met een directe band met Nederland en samenwerkingsverbanden met andere landen als eindperspectief aangegeven. Tevens werd in de slotverklaring de marsroute voor het voorbereidingstraject uitgezet. De vervolg-RTC van maart 2006 was gepland als een eerste stap in de ontwerpfase van het vernieuwingsproces.
bron:BZK