ABVAKABO FNV en CNV Publieke Zaak hebben dinsdag 27 september met GGZ Nederland een principe akkoord afgesloten over de nieuwe CAO. De ruim 60.000 werknemers in de geestelijke gezondheidszorg krijgen met ingang van november een structurele loonsverhoging van 1,0 procent en per 1 mei 2006 nog eens een structurele loonsverhoging van 0,8%. Ook ontvangen zij in 2005 over de periode 1 januari tot 1 november 2005 een compensatie in de vorm van een eenmalige uitkering van 0,85% .

Verder is er afgesproken dat vanaf 1 januari 2006 de werkgever een bijdrage leveren aan de levensloopregeling van 1% per maand van het brutosalaris. Hiermee is de CAO GGZ de eerste CAO in de Zorg waar een werkgeversbijdrage aan de levensloopregeling is geregeld. Andere afspraken gingen onder andere over loondoorbetaling bij ziekte en arbeidsongeschiktheid en ontslag bij arbeidsongeschiktheid.

De partijen hebben over doorbetaling van het loon bij ziekte en arbeidsongeschiktheid afgesproken dat werknemers in het eerste verzuimjaar 100 procent van hun loon krijgen doorbetaald en het tweede jaar 70 procent. Zieke werknemers die deelnemen aan reïntegratieactiviteiten hebben weer recht op het
volledige salaris. Deze afspraak gaat in per 1 januari 2006 en geldt voor werknemers die ziek zijn geworden op of na 1 januari 2005

De nieuwe CAO geldt vanaf 1 januari dit jaar tot 31 augustus 2006 en heeft dus een
looptijd van 20 maanden. Verder is afgesproken dat er beleid moet komen op het gebied van veiligheid. Daarin moeten onder andere regels worden opgenomen over het aangiftebeleid bij de politie en over de veiligheid in en rondom het gebouw en de opvang na een agressie-incident. Voor de kinderopvang is overeengekomen dat de werkgever minimaal 1/6 van de kosten vergoedt. Daarnaast komt er à©à©n hoofdstuk medezeggenschap in de CAO. Daardoor wordt in à©à©n klap helder welke taken, verantwoordelijkheden en faciliteiten leden van Ondernemingsraden hebben. Ook is de afspraak gemaakt dat ook na 1 januari 2006 de werkgever blijft bijdragen in de kosten van de collectieve ziektekostenregeling IZZ.

De bonden gaan de komende tijd de leden raadplegen, maar verwacht dat de leden positief adviseren over het bereikte principeakkoord.

bron:FNV