De bemiddeling door oud-Tweede-Kamerlid Marius Ernsting, die op verzoek van de Eerste Kamer fractie van Groenlinks heeft plaatsgevonden d.m.v. uitvoerige gesprekken tussen 7 april en 3 mei 2006, heeft tot een aantal, door alle fractieleden onderschreven, uitkomst geleid. Sam Pormes zal, teneinde GroenLinks met het oog op de naderende verkiezingen in maart en mei 2007 niet te belasten met geruchten rond zijn persoon, in het najaar terugtreden als EK-lid. In verband met deze geruchten was hij eerder geroyeerd. De partijraad van Groenlinks draaide dit royement echter terug.

Sam Pormes zal gedurende de resterende tijd van zijn EK-lidmaatschap deel uitmaken van de EK-fractie van GroenLinks en enkel bijdragen aan de parlementaire werkzaamheden van de fractie. Deze uitkomst, die voor alle betrokkenen bereidheid inhoudt om een beweging te maken, wordt door de EK-fractie als werkbaar beschouwd. Met instemming heeft de EK-fractie van GroenLinks nog kennisgenomen van het feit dat Sam Pormes de gelegenheid krijgt om ten overstaan van het partijbestuur van GroenLinks alsnog zijn reactie op het onderzoeksrapport van november 2005 en zijn eigen opvattingen en gevoelens daarover naar voren te brengen. Het partijbestuur kan zijn overwegingen en de keuzes die indertijd zijn gemaakt in die zitting nader toelichten.

bron:Goenlinks