De Toegangscommissie van de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken heeft het College van procureurs-generaal geadviseerd een afgedane strafzaak aan een evaluatie te onderwerpen. Het College heeft het advies overgenomen. Het betreft een zedenzaak waarbij de verdachte in 2002 door het hof Arnhem is veroordeeld tot een gevangenisstraf en TBS voor medeplegen van verkrachting en aanranding. De zaak is aangedragen door prof. H.F.M. Crombag.

Het College heeft een driemanschap uit de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken geformeerd en gevraagd om op basis van de aangedragen informatie met een onderzoeksvoorstel te komen. De opdracht is niet om het gehele opsporingsonderzoek te evalueren. Het onderzoek door het driemanschap zal zich richten op de vraag of het dossier dat aan de rechter is voorgelegd alle voorhanden relevante informatie bevatte.

Het driemanschap bestaat uit mr. I. Vermeulen, advocaat-generaal bij het ressortsparket te Leeuwarden, prof. mr. Th. A. de Roos, hoogleraar straf- en strafprocesrecht in Tilburg en E.T. van Hoorn, voormalig korpschef Politie Brabant-Noord. Op dit moment is niet te voorzien hoeveel tijd het onderzoek zal vergen.De veroordeelde zit thans zijn maatregel uit. Het College zal geen initiatief nemen om hierin gedurende het onderzoek verandering te brengen.

Voorgeschiedenis
Naar aanleiding van de toezegging van de minister van Justitie tijdens het kamerdebat van 15 september 2005 over het evaluatierapport van de Schiedammer parkmoord heeft het College de Commissie evaluatie afgesloten strafzaken ingesteld. Het instellingsbesluit is gepubliceerd in de Staatscourant van 13 april 2006 (nr. 74). Doel van de commissie is om door middel van onderzoek na te gaan of zich in een specifieke strafzaak in de opsporing, vervolging en/of de presentatie van het bewijs ter terechtzitting ernstige manco’s hebben voorgedaan die een evenwichtige beoordeling van de feiten door de rechter in de weg hebben gestaan. Om staatsrechtelijke redenen blijft de rol van de zittende magistratuur in dit onderzoek buiten beschouwing.

De commissie bestaat uit een pool van advocaten-generaal, strafrechtswetenschappers, (oud-) politiefunctionarissen en (oud-) advocaten. Uit deze pool wordt voor elk toegewezen voorstel een driemanschap geformeerd dat het onderzoek uitvoert. Er is een vaste toegangscommissie onder voorzitterschap van prof. Y. Buruma, die het College adviseert of er aanleiding is om nader onderzoek in te stellen.

bron:OM