Mandag 6 juni is in Den Haag het convenant ondertekend over de invoering van een landelijke registratie van advocaten. Deze Beheer Advocaten Registratie (BAR) voedt de diverse registratiesystemen die in gebruik zijn bij de betrokken organisaties.

Het gaat hierbij onder andere om adres- kantoor- en beëdigingsgegevens. BAR zorgt voor efficiencywinst en verbetering van de kwaliteit doordat deze mutaties niet meer op verschillende plaatsen hoeven te worden aangeleverd en doorgevoerd. Met BAR wordt ook de eerste aanzet gegeven om te komen tot de afschaffing van het verplichte procuraat in civielrechtelijke zaken. De drie ondertekenaars van het convenant zijn de Nederlandse Orde van Advocaten (de Orde), de Raden voor Rechtsbijstand en de Raad voor de rechtspraak.

Tot op heden houden de rechtbanken ieder voor zich een eigen registratie van advocaten bij. Daarnaast houden ook de Orde, de vijf Raden voor Rechtsbijstand en de 19 plaatselijke advocatenordes vergelijkbare registraties bij. Dit betekende voor advocaten dat zij mutaties in hun adres-, kantoor- en beëdigingsgegevens aan diverse instanties moesten doorgeven. Dankzij BAR hoeft een advocaat binnenkort dergelijke mutaties slechts aan à©à©n organisatie door te geven. Deze organisatie, BAR-beheer genaamd, zorgt ervoor dat alle betrokken partijen tijdig over de meest actuele gegevens beschikken.
Deze zomer legt BAR-beheer alle ingevoerde gegevens ter controle voor aan de betrokken advocaten. De samenwerkende organisaties zullen in deze periode hun systemen aansluiten op de nieuwe landelijke registratie. Dit najaar treedt BAR in werking.

In civiele zaken kunnen bij een rechtbank alleen dià© advocaten procederen die ingeschreven staan in het plaatselijk advocatentableau van de betreffende rechtbank. Heeft een advocaat een civiele zaak lopen bij een andere rechtbank dan waar hij ingeschreven staat, dan moet hij voor de communicatie met de betreffende rechtbank (bijvoorbeeld voor het uitwisselen van stukken) gebruik maken van een collega die daar staat ingeschreven. Dit noemt men het verplichte procuraat. (Het procuraat is overigens niet verplicht in straf- en bestuurszaken en in civiele kantonzaken.) Deze regeling stamt nog uit de periode van geringe mobiliteit en het ontbreken van moderne communicatiemiddelen. De Minister van Justitie heeft aangegeven dat hij deze verplichting graag wil afschaffen. Een van de voorwaarden hiervoor is dat er een landelijke registratie van advocaten komt. Dankzij BAR wordt in deze voorwaarde voorzien.

bron:Orde van advocaten