Met de verplaatsing van een varkenshouderij van Rijssen (De Marke) naar Markelo wordt op vrijdag 8 juli een belangrijke mijlpaal bereikt in de reconstructie van het Overijsselse platteland. Het veehouderijbedrijf van de familie Baan is het eerste bedrijf dat vanuit een extensiveringgebied een nieuwe toekomst tegemoet gaat in een landbouwontwikkelingsgebied.

 

Hiermee is een belangrijke stap gezet in de uitvoering van het Reconstructieplan voor Overijssel. Gedeputeerde Jansen, portefeuillehouder Landelijk gebied en Water is enthousiast over de voortvarende wijze waarop agrariërs de kansen weten te benutten. "Plannen zijn mooi, maar uitvoering, daar gaat het om."

Met de verplaatsing van het veehouderijbedrijf neemt de ammoniakbelasting op het nabijgelegen natuurgebied af. De grond van het voormalige agrarische bedrijf wordt gebruikt om de structuur van de grondgebonden landbouw in Rijssen te versterken. Daarnaast verbetert de kwaliteit van het landschap door sloop van de stallen.

De verplaatsing van de varkenshouderij is begeleid door het Coà¶rdinatiepunt Intensieve Veehouderij (CIV). Dit coà¶rdinatiepunt wordt gefinancierd door de provincie Overijssel en LTO Noord. De uitvoering van projecten is in handen van LTO-Projecten, DLG en Stimuland.

In het Reconstructieplan Salland-Twente is het buitengebied van Overijssel in verschillende gebieden ingedeeld: extensiveringgebied, verwevinggebied en landbouwontwikkelingsgebied. Doel van de herinrichting van het platteland is het creëren van een leefbaar landelijk gebied, waarin voldoende ruimte is voor onder andere een economische, sociale en natuurlijke ontwikkeling.

In verwevinggebieden bestaan landbouw, natuur, water en recreatie naast elkaar. In landbouwontwikkelingsgebieden krijgt de intensieve veehouderijen volop de mogelijkheid zich te ontwikkelen tot duurzame, toekomstgerichte agrarische ondernemingen. In zogenaamde extensiveringgebieden krijgt de natuur voorrang. In deze gebieden is uitbreiding van een intensieve veehouderij niet mogelijk. "Om de bedrijven in deze gebieden tegemoet te komen, heeft de provincie de Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij ontwikkeld. Het bedrijf van de familie Baan heeft geparticipeerd in het landelijke experiment en vervuld daarmee de primeur voor Overijssel", meent gedeputeerde Piet Jansen.

bron:Provincie Overijssel