Na maandenlang onderhandelen is er donderdag 1 september 2005 een onderhandelingsakkoord bereikt  voor 190.000 gemeente-ambtenaren. Mede dankzij steun van de achterban zijn de vakbonden in de gemeentelijke sector  er in geslaagd een fatsoenlijk akkoord te sluiten. ABVAKABO FNV-onderhandelaar Peter Wiechmann: 'Een lange periode van actievoeren is niet voor niets geweest. Zonder deze acties was er geen akkoord gekomen.'

De nieuwe CAO ziet er in hoofdlijnen als volgt uit:
- De CAO heeft een looptijd van 1 april 2004 tot 1 december 2005;
- Salaris: per 1 juni 2005 worden de salarissen met 1% structureel verhoogd;
- Ziektekosten: partijen hebben overeenstemming bereikt over een nieuwe collectieve ziektekostenregeling ter vervanging van de huidige IZA-regeling, die als gevolg van de Zorgverzekeringswet per 1 januari 2006 komt te vervallen. Hoofdlijnen: een korting op de premie voor zowel basisverzekering als de aanvullende verzekering, een werkgeversbijdrage voor een aanvullende verzekering bij zorgverzekeraar IZA NV en een aanvullende werkgeversbijdrage voor de lagere schalen.  Aangezien  Amsterdam en Den Haag nu niet vallen onder de IZA-regeling, zal in deze steden lokaal overleg worden gevoerd over een eigen regeling.
- Loondoorbetaling bij ziekte: per 1 januari 2006 gaat de volgende regeling gelden. De eerste zes maanden van de ziekte 100% loon, de volgende zes maanden 90% en het tweede ziektejaar 75%. In geval de werknemer voor tenminste 50% van de arbeidsduur activiteiten verricht om weer terug te keren in het arbeidsproces wordt een extra percentage van 5% toegekend. Bij dienstongevallen houdt de werknemer recht op de volledige bezoldiging.
- FPU: uiterlijk 1 december 2005 zullen partijen overeenstemming bereiken over
gemeentelijke aanvulling op de FPU en het invoeren van een levensloopregeling. Daarbij geldt het onlangs gesloten ABP-akkoord op hoofdlijnen als basis. Om onzekerheid op korte termijn te voorkomen, is nu alvast afgesproken dat de gemeentelijke aanvulling op de FPU tenminste tot 1 juli 2006 in stand blijft.
- FLO: wij zijn er in geslaagd de werkgevers er van te overtuigen dat FLO geen wisselgeld is om de onderhandeling over de CAO vlot te trekken. De FLO is dan ook uit de onderhandelingen gehaald. Wel is er een aantal redenen waarom een zorgvuldige studie naar de toekomst van FLO noodzakelijk is. Partijen hebben afgesproken hierover op 1 december 2005 overeenstemming te hebben bereikt. Wanneer er geen overeenstemming is bereikt zullen partijen een externe bemiddelaar inschakelen. Met dit bereikte akkoord zijn de al geplande acties van de baan. Het akkoord wordt door ABVAKABO FNV voorgelegd aan de achterban.

bron:ABVAKABO FNV