De uitwerking van de plannen voor nieuwbouwlocatie Schelphoek, het nieuwe havenkwartier van Alkmaar, is in volle gang. Op 5 september besloot de stuurgroep Schelphoek, waarin de gemeente Alkmaar en de ontwikkelaars BAM Vastgoed en De Eendragt vertegenwoordigd zijn, dat er een duurzame energievoorziening komt. Deze voorziening bestaat uit warmtepompen, bodemopslag en zonnecollectoren om de woningen in de wijk te voorzien van warm tapwater, warmte en koude. Op basis van de aanbesteding is nu gekozen om ENECO Energie het systeem verder uit te laten werken.

De Schelphoek is de woningbouwlocatie op de rand van de oude binnenstad. Het wordt - met zijn ligging aan het Noordhollands Kanaal en het waterrijke karakter - het nieuwe havenkwartier van Alkmaar. Hier worden ongeveer 600 nieuwe woningen gerealiseerd door projectontwikkelaars BAM Vastgoed en De Eendragt (een samenwerkingsverband van woningcorporatie Woonwaard en projectontwikkelaar Tervoort en Van der Gragt).

De gemeente heeft bij het maken van de plannen voor Schelphoek vanaf het begin uitgangspunten opgesteld voor een optimale energieprestatie. Victor Kloos, projectwethouder voor de Schelphoek is erg blij met deze stap. ´Er is vanaf het begin van de ontwikkeling van de Schelhoek veel aandacht geweest voor milieu aspecten en energiebeleid. De gemeenteraad heeft steeds aangegeven dit belangrijk te vinden. Ik ben erg blij dat we nu een flinke stap zetten in de richting van realisering van een duurzame voorziening.'

Uit een in 2002 uitgevoerde studie blijkt dat de beste energieprestaties kunnen worden behaald met een collectief energiesysteem. Dit systeem maakt gebruik van een efficiënte warmte- en koudeopslag in de bodem.

De gemeente heeft in samenwerking met de BAM Vastgoed en de Eendragt voor de Schelphoek een verdergaand duurzame warmte- en koudevoorziening ontwikkeld. Voor andere locaties binnen Alkmaar worden ook dergelijke innovatieve systemen uitgewerkt, maar deze zijn nog niet zover. Voor Alkmaar is  dit project een belangrijk voorbeeld voor de overgang  naar nieuwe energiesystemen in de gebouwde omgeving.

Op basis van deze studie en een marktverkenning onder verschillende energieaanbieders hebben betrokken partijen besloten over te gaan tot een aanbesteding van de energievoorziening.

Duurzaam energiesysteem
Vast staat dat de woningen worden voorzien van zowel warmte als koude, waarbij er gebruik wordt gemaakt van warmte/ koudeopslag in de bodem, warmtepompen en zonnecollectoren  Zonnecollectoren zijn vooral belangrijk voor het verwarmen van tapwater en terugbrengen van warmte in de bodem (om de temperatuurbalans van de bodem te garanderen). Er komen gasketels voor het opvangen van de piekvraag. Deze combinatie is uniek in Nederland. De zonnecollectoren worden in het dak geïntegreerd op een van de gebouwen.

De warmtepomp verwarmt de woningen door gebruik te maken van warmte uit de bodem. In de zomer wordt koude uit de bodem gebruikt om de woningen te koelen. Dit levert extra comfort op en het binnenklimaat wordt hierdoor gezonder voor de bewoners. Daarbij krijgen de woningen vloerverwarming in plaats van radiatoren, waardoor er meer vrijheid voor de indeling en inrichting van de woningen ontstaat.

Om de stedenbouwkundige inpassing te vergemakkelijken is er onderzocht welke alternatieven te vinden zijn om de oppervlakte aan zonnecollectoren te beperken: gebruik van warmte uit oppervlaktewater, warmte uit asfalt en gasabsorptie warmtepompen.

In de vervolgfase worden deze alternatieven door ENECO Energie verder uitgewerkt, waarbij zaken als kosten, stedenbouwkundige inpassing, systeemrendement en CO2-uitstoot belangrijk zijn.

Minder CO2 uitstoot
Met het aangeboden energiesysteem wordt de CO2 uitstoot tot meer dan 40% gereduceerd. Dit levert per jaar een besparing op van ongeveer 360 ton CO2-uitstoot. Dit draagt fors bij aan de klimaatdoelstellingen van de stad Alkmaar die op basis van de Kyotodoelstellingen zijn vastgesteld. Hierdoor wordt voor de opwekking van energie minder fossiele brandstof gebruikt waardoor  er minder CO2 en NOx in de atmosfeer komt en het broeikaseffect wordt tegengegaan. Dit is gunstig voor de lokale luchtkwaliteit. 

Vervolgproces
De opzet van het collectieve energiesysteem is in hoofdlijnen bekend. BAM Vastgoed en de Eendragt zijn de opdrachtgever voor de duurzame energievoorziening en verantwoordelijk voor de verdere uitwerking. Het systeem en de aanvullende alternatieven voor een deel van de zonnecollectoren moeten nu verder onderzocht en uitgewerkt worden. De ontwikkelaars zullen met ENECO Energie een realisatieovereenkomst proberen te sluiten over de duurzame energiesystemen. Met de bouw van de duurzame energievoorziening wordt dan naar verwachting medio 2006 begonnen

bron:Gemeente Alkmaar