De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris van Economische Zaken Van Gennip ingestemd met een wetsvoorstel handhaving consumentenbescherming. In het wetsvoorstel worden de oprichting en de taken van de op te richten consumententoezichthouder geregeld. De consumententoezicht-houder zal zich bezig houden met zowel nationale als grensoverschrijdende inbreuken op het consumentenrecht.

Het gaat daarbij bijvoorbeeld om oneerlijke handelspraktijken waarmee groepen consumenten te maken hebben, zoals misleidende reclame of agressieve verkoop via de telefoon.

De consumententoezichthouder zal de mogelijkheid krijgen overtreders een dwangsom of boete op te leggen of via een versnelde procedure bij de civiele rechter aan te pakken. Daardoor wordt een oneerlijke handelaar gedwongen een voor consumenten schadelijke praktijk te staken. De consumententoezichthouder zal zich bezig houden met klachten van groepen consumenten (´collectieve inbreuken'). Individuele consumenten met een geschil kunnen terecht bij het informatieloket van de toezichthouder, dat vooral een  verwijsfunctie zal hebben. De consumententoezichthouder zal in de tweede helft van 2006 kunnen gaan functioneren.

In het wetsvoorstel wordt aan andere, sectorale toezichthouders (bijvoorbeeld OPTA, de Nederlandse Zorgautoriteit enz.) een extra taak toebedeeld: naast het nationale toezicht dat zij al houden op consumentenregels, krijgen zij nu ook een grensoverschrijdende toezichthoudende taak. In het wetsvoorstel staat ook dat wanneer sectorale toezichthouders de inbreuk op het consumentenrecht kunnen beëindigen, ze ´voorrang' hebben op de consumentenautoriteit. De Autoriteit Financiële Markten blijft de enige toezichthouder op de financiële markt. Ook staat in het wetsvoorstel hoe de relatie van de consumentenautoriteit met maatschappelijke organisaties is geregeld, zoals de Consumentenbond.

De ministerraad heeft ermee ingestemd dat het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State zal worden gezonden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden pas openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.

bron:EZ