Om de kwaliteit van de bestaande gedragsinterventies te kunnen vaststellen, heeft Minister Donner van Justitie de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie geïnstalleerd. De commissie heeft de opdracht te beoordelen of bestaande gedragsinterventies, als afkickprogramma's, woontrainingen en cursussen agressiebeheersing kunnen leiden tot vermindering of het voorkomen van recidive van zowel meerderjarigen als minderjarigen.

De commissie bestaat uit twaalf leden vanuit de wetenschap en de praktijk met kennis van de verschillende organisaties en verschillende soorten interventies. Voorzitter van de commissie is mw. dr. G. ten Horn.

Op dit moment zijn er bijna tweehonderd gedragsinterventies in omloop. Een groot aantal organisaties kan hun gedragsinterventie ter beoordeling aan de commissie voorleggen, ondermeer de Stichting Reclassering Nederland, het Leger des Heils, de Stichting Verslavingszorg GGZ-Nederland, de penitentiaire inrichtingen, de Bureaus jeugdzorg, HALT-Nederland, de Raad voor de Kinderbescherming en de justitiële jeugdinrichtingen. Gedragsinterventies kunnen worden opgelegd als voorwaarde of als onderdeel van de
strafrechtelijke sanctie of maatregel.

Kwaliteitscriteria
De interventies kunnen zowel binnen een instelling als buiten een instelling worden uitgevoerd. In de afgelopen twee jaar zijn op basis van literatuur en gesprekken met deskundigen kwaliteitscriteria vastgesteld. Met de kwaliteitscriteria kan worden getoetst of een gedragsinterventie naar verwachting positief effect zal hebben. Kwaliteitscriteria zijn onder meer goede theoretische onderbouwing van de interventie, duidelijke selectie
van de doelgroep en het aangeven van de risicofactoren. In eerste instantie is de beoordeling door de commissie een zogenaamde ex ante-beoordeling. Het oordeel van de commissie is nog niet gebaseerd op veldonderzoek,
maar op de theoretische onderbouwing van de gedragsinterventie. Na de erkenning van de gedragsinterventie volgt een effectevaluatie.

Financiering
De commissie kan een gedragsinterventie erkennen voor vijf jaar, maar ook onder
voorwaarden voorlopig erkennen. In het laatste geval moet binnen een jaar een aantal specifieke aanpassingen worden doorgevoerd. Justitie gaat in de toekomst alleen nog de positief beoordeelde gedragsinterventies financieren. Dit jaar zal de commissie zich over zo'n vijf tot tien gedragsinterventies buigen. Volgend jaar kan dat aantal oplopen tot zo'n 35 à¡ 45.

De instelling van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie is onderdeel van de programma's Terugdringen Recidive en Jeugd Terecht. De Commissie is voorlopig aangesteld voor drie jaar.
 
bron:MinJus