Op 7 en 14 juni 2005 beslist de Eerste Kamer over de invoering van de Zorgverzekeringswet (ZVW). Als de ZVW in zijn huidige vorm wordt ingevoerd voorziet Stichting Pandora zeer ernstige gevolgen voor met name mensen die psychische en/of psychiatrische problemen hebben (gehad) of kunnen krijgen.

Aantasting privacy verzekerden/patiënten
Het belangrijkste bezwaar van Stichting Pandora tegen de invoering van de ZVW is de toenemende invloed van (zorg)verzekeraars en (de onduidelijkheid over) de verwerking van persoonlijke en medische gegevens, waarop het medisch beroepsgeheim van toepassing is. De gevolgen hiervan zijn zeer ingrijpend en verstrekkend voor de hele Nederlandse bevolking en voor mensen met gezondheidsproblemen, waaronder die (ernstige) psychische en/of psychiatrische klachten hebben (gehad) of kunnen krijgen, in het bijzonder. Stichting Pandora acht het onverantwoord dat er in het kader van de uitvoering van de ZVW een centrale database wordt aangelegd met de (medische) persoonsgegevens van vrijwel iedere burger in Nederland. Dit brengt onnodig veel risico's met zich mee en werkt misbruik in de hand.
In de nieuwe ZVW zullen persoonlijke, medische gegevens van verzekerden bovendien gekoppeld worden aan het sociaal- fiscaalnummer (sofi-nummer). Dit betekent dat 'gevoelige persoonlijke (medische) gegevens' direct herleidbaar zijn tot herkenbare personen.
Bovendien zijn er tot op heden onvoldoende waarborgen en garanties ingebouwd om oneigenlijk gebruik en misbruik van persoonsgegevens, waarop het medisch beroepsgeheim van toepassing is, te voorkomen. Dit brengt grote gevaren met zich mee voor verzekerden/ (psychiatrische) patiënten als het gaat om stigmatisering en uitsluiting tot (aanvullende) zorgverzekeringen en de sociale zekerheid. Stichting Pandora wil dan ook dat er niet meer privacy gevoelige informatie wordt opgeslagen dan strikt noodzakelijk is en dat er op zeer korte termijn voldoende waarborgen en garanties worden geboden voor de verwerking van privacygevoelige informatie van verzekerden/ patiënten door zorgverzekeraars en mogelijke andere instanties.

Eisen aan 'eigen verantwoordelijkheid' onhaalbaar voor psychiatrische patiënten
Daarnaast worden er binnen ZVW zeer hoge eisen gesteld aan de eigen verantwoordelijkheid van verzekerden. De invoering van de ZVW brengt een sterke toename in de kosten en administratieve lasten voor cliënten/verzekerden met zich mee, en voor cliënten/verzekerden in een kwetsbare positie, waaronder veel mensen met (ernstige) psychische en/of psychiatrische klachten, in het bijzonder. Stichting Pandora is van mening dat het voor mensen in een kwetsbare positie vrijwel onmogelijk is om in alle gevallen de vereiste 'eigen verantwoordelijkheid' te nemen en de rol van 'kritische consument' naar behoren te vervullen.
Het grote accent op 'eigen verantwoordelijkheid' en de vereiste rol van 'kritische consument' in de ZVW onderstrepen in onze ogen dan ook de noodzaak van voldoende onafhankelijke en ervaringsdeskundige informatie, advies en ondersteuning aan cliënten. Stichting Pandora vraagt het kabinet met klem om hiervoor voldoende middelen ter beschikking te stellen.

bron:Stichting Pandora