Na de rampen met de ERIKA en de PRESTIGE heeft de Europese Unie onmiddelijk gereageerd met de invoering van een « defensief » systeem ter bescherming van Europa tegen de gevaren van ongelukken en vervuiling. Met het nu voorgestelde offensiever beleid in de vorm van een derde maritieme veiligheidspakket beoogt de Commissie een duurzaam herstel van de voorwaarden voor een gezonde concurrentie tussen rederijen die zich aan de internationale regels houden.

"De kwaliteit van de door de reders geboden maritieme diensten is een essentiële factor in de concurrentiekracht van de sector en in verband hiermee is het vermogen tot een veilige en milieuvriendelijke dienstverlening van het allerhoogste belang», aldus Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Europese Commissie, « de kwaliteit van de dienstverlening  wordt ook bepaald door strengere bepalingen tegen concurrentievervalsing en door instandhouding van krachtige maritieme overheden en classificatiebureau ».

Het derde « maritieme veiligheidspakket » bestaat uit 7 voorstellen, gegroepeerd rond twee hoofdthema's:

1. Versterkte preventie van ongevallen en verontreiniging
Door de uitbreiding tot 25 lidstaten is de Europese Unie een grote maritieme mogendheid geworden. Binnen deze nieuwe context beoogt het eerste voorstel van de Commissie de voorwaarden voor verlening van Europese vlaggen aan te scherpen. De Commissie eist van de lidstaten dat zij een efficiënte controle uitoefenen op de naleving van de internationale normen door de onder hun vlag varende schepen en daarvoor beschikken over maritieme overheden die de kwaliteitscriteria streng toepassen. Deze versterkte verantwoordelijkheid vormt het voorspel voor de toekomstige ontwikkeling van een Europese vlag.

Twee andere voorstellen beogen verscherping van de bestaande wetgeving op het gebied van classificatiemaatschappijen en havenstaatcontrole. Men werkt overigens aan de samensmelting van beide instrumenten, om de beschikking te krijgen over à©à©n enkele tekst die helderder en leesbaarder is.

De verbetering van de kwaliteit van het werk van de classificatiemaatschppijen zal worden bereikt door invoering van een onafhankelijk kwaliteitscontrolesysteem en door de instelling van gradueler en evenrediger sancties.
Op het gebied van de havenstaatcontrole zullen er strengere regels komen tegen schepen die niet aan de normen voldoen; met name de verbanningsregeling wordt aangescherpt. Tenslotte bevat het voorstel de aanzet tot een hervorming in de diepte, die vervanging beoogt van de huidige regeling (op basis van inspectie door iedere lidstaat van 25% van de schepen die zijn havens aandoen) door een communautaire doelstelling van 100% geïnspecteeerde schepen, rekening houdende met de noodzaak de inspectielast voor de kwaliteitsschepen te verminderen.
Tenslotte stelt de Commissie voor om de richtlijn inzake monitoring van het scheepvaartverkeer te wijzigen. Eà©n van de doelstellingen daarbij is verbetering van het juridisch kader met betrekking tot de vluchthavens voor schepen in nood. De verplichting om een onafhankelijke autoriteit aan te duiden en voorafgaande aanwijzing van alle potentiële vluchthavens zal de doeltreffendheid en snelheid van de besluitvorming bij scheepvaartongelukken verhogen. Verder stelt de Commissie voor om alle visserschepen uit te rusten met automatische identificatie- en plaatsbepalingssystemen ter beperking van strandings- en botsingsrisico's.

2. De behandeling van de gevolgen van ongevallen
De kwaliteit van maritieme veiligheidsnormen hangt af van de mate waarin men in staat is de oorzaken van ongevallen op te sporen en daaruit lessen te trekken. Een nieuw richtlijnvoortstel beoogt de vaststelling van een Europese geharmoniseerde kaderregeling voor het voeren van onderzoeken na ongevallen en versterking van de onafhankelijkheid van de onderzoekinstanties.

Het doel van de twee laatste voorstellen van het pakket, tenslotte, is verbetering van de kwaliteit van het globale kader van aansprakelijkheid en vergoeding van schade bij ongevallen. De bepalingen van het Verdrag van Athene (2002) moeten in het Europees recht worden opgenomen om de bij dit Verdrag ingevoerde beschermingsregeling uit te breiden tot alle passagiers van schepen in de Unie, met inbegrip van het scheepvaartverkeer binnen Europa en de binnenvaart. Voorts moet de aansprakelijkheid van de reders worden uitgebreid en moeten zij verplicht worden om een verzekeringspolis of een andere financiële waarborg van schadevergoeding aan derden te ondertekenen, die ook nog de kosten van repatriëring van zeelieden in geval van achterlating dekt.

bron:EU

Bekijk ook deze populaire persberichten

Trending

Popular